Direktori GASTRANS d.o.o. su dana 8. marta 2019. godine, u skladu sa Rešenjem o izuzeću novog interkonektora za prirodni gas od 5. marta 2019. godine i Odlukom Agencije za energetiku Republike Srbije broj 159-2019, imenovali Lice zaduženo za praćenje Programa nediskiminatornog ponašanja.

Predmetnu odluku možete naći na sledećem linku.

11.02.2019.

Postupajući u skladu sa članom 10.2 stav 3. Odluke o pravilima za raspodelu kapaciteta i mehanizmima za upravljanje transportnim kapacitetima društva GASTRANS d.o.o. Novi Sad broj 40/2018-D-03/42 koju je 03.09.2018. godine donela Agencija za energetiku Republike Srbije, GASTRANS d.o.o. ovim putem obaveštava AERS i potencijalne ponuđače o rezultatima konsultacija tako što objavljuje pitanja i odgovore kako sledi:

 1. Molimo da nam dostavite Ugovor o transportu gasa na srpskom jeziku.

Prema članu 8.1 Pravilnika o postupku za obavezujuću fazu raspodele kapaciteta, Dokumenti Obavezujuće faze se u svrhu sprovođenja faze konsultacija dostavljaju samo na engleskom jeziku, pri čemu će u trenutku zvaničnog upućivanja poziva, u skladu sa članom 10.3 Pravila o raspodeli, i engleska i srpska verzija dokumenata biti dostavljena Ponuđačima.

 1. Koje su pravne posledice ukoliko Gastrans ne započne transport gasovodom do 01.01.2020. godine? Da li Korisnik ima pravo da raskine Ugovor o transportu gasa ukoliko Transporter ne započne sa pružanjem Usluga transporta gasa do 01.01.2020. godine?

Upućujemo vas na član 23.2.1.2 Predloga Ugovora o transportu gasa.

 1. Koja tačno dokumenta – garancije Ponuđači treba da dostave Gastrans-u zajedno sa Obavezujućom ponudom? Šta znači da je Ponuđač dužan da pruži dovoljno dokaza o svojoj sposobnosti da može da pribavi obezbeđenje za ispunjenje svojih novčanih obaveza iz Ugovora o transportu gasa? Koja tačno dokumenta ste imali u vidu?

Upućujemo vas na članove 11.2 – 11.5 Pravilnika o postupku za obavezujuću fazu raspodele kapaciteta.

 1. Koji je tačan rok da Gastrans započne transport gasovodom?

Datum koji trenutno figurira je 01.01.2020. godine.

 1. Da li postoji mogućnost da se rezervišu dodatni transportni kapacitet nakon zvaničnog upućivanja Poziva za dostavljanje Obavezujućih ponuda i potpisivanja Ugovora o transportu gasa?

U obavezujućoj fazi se nudi usluga dugoročnog transporta. Kratkoročni proizvodi i drugi proizvodi navedeni u članu 4.1.5 Pravilnika o postupku za obavezujuću fazu raspodele kapaciteta će biti ponuđeni u odgovarajućem trenutku nakon datuma komercijalnog početka rada gasovoda.

 1. Molimo da nam dostavite detaljan obračun ukupnih troškova rezervacije kapaciteta na godišnjem nivou, prikazom obračunate Naknade za transport za transportni kapacitet od 1.000.000 m3/dan, kao primer, po mogućstvu u eksel formatu.

U trenutku zvaničnog upućivanja Poziva cena za prvu godinu će biti objavljena. S druge strane, obaveza je Ponuđači da izvrše sve obračune koje smatraju neophodnim kako bi podneli Obavezujuću ponudu.

 1. Koja je razlika između Jednostrane i Dvostrane nominacije?

Jednostrane nominacije se primenjuju na tačkama interkonekcije gde su se operatori transportnih sistema dogovorili da omoguće samo jednom korisniku na relevantnoj strani te tačke interkonekcije (koji je Aktivni korisnik) da dostavi Nominaciju, koja će se primenjivati na obe strane. Dvostrane nominacije su Nominacije koje zasebno dostavljaju oba korisnika – svakom OTS-u na relevantnim stranama tačke interkonekcije.

 1. Koja je razlika između Aktivnog i Pasivnog korisnika?

Aktivni korisnik je korisnik koji dostavlja Jednostrane Nominacije a koje važe i za Aktivnog i za Pasivnog korisnika.

 1. Da li je korporativna garancija izdata od strane društva – Ponuđača (ne njegovog matičnog društva) prihvatljiva kao Kreditna podrška u skladu sa Ugovorom o transportu gasa?

Ukoliko Ponuđač (ili njegov 100% član/akcionar) ispunjava kriterijum Izuzeća na osnovu rejtinga, nije potrebno dostaviti Kreditnu podršku. Ako ne ispunjava kriterijum Izuzeća na osnovu rejtinga ali njegov član/akcionar (koji nema 100% vlasničkog učešća, već manji procenat) ispunjava takav kriterijum, član/akcionar može da dostavi korporativnu garanciju. U svim ostalim slučajevima, druga Kreditna podrška mora biti dostavljena.

 1. Da li su menice koje izdaje društvo – Ponuđač prihvatljive kao Kreditna podrška u skladu sa Ugovorom o transportu gasa?

Predlog Ugovora o transportu gasa trenutno ne predviđa menice.

 1. Ljubazno vas molim da mi dostavite prevod Ugovora o transportu gasa na srpski jezik, ukoliko je moguće.

Prema članu 8.1 Pravilnika o postupku za obavezujuću fazu raspodele kapaciteta, Dokumenti Obavezujuće faze se u svrhu sprovođenja faze konsultacija dostavljaju samo na engleskom jeziku, pri čemu će u trenutku zvaničnog upućivanja poziva, u skladu sa članom 10.3 Pravila o raspodeli, i engleska i srpska verzija dokumenata biti dostavljena Ponuđačima.

 1. Pošto Tarifna metodologija ne određuje same tarife, jedina informacija o budućim približnim tarifama nam je dostavljena tokom Gastrans d.o.o. neobavezujuće faze ispitivanja interesovanja tržišta (Dodatne informacije o Projektu). U ovom pogledu, treba imati u vidu da tarifni raspon koji nam je dostavljen tokom Gastrans d.o.o. neobavezujuće faze ispitivanja interesovanja tržišta kao Dodatne informacije o Projektu deluje nerazumno visok u poređenju sa drugim infrastrukturnim projektima koji se planiraju ili realizuju u Evropi, imajući u vidu tehničke parametre Projekta i moguću optimizaciju. Predloženi tarifni raspon značajno umanjuje ekonomsku privlačnost transportnih usluga. Kako bi se stimulisao interes za Projekat, smatramo neophodnim da Gastrans d.o.o. preduzme sve razumne radnje kako bi umanjio nivo tarifa.

Napominjemo da će tarifa biti dostavljena Ponuđačima (koji su zaključili Ugovor o poverljivosti i platili Naknadu) u trenutku upućivanja Poziva, kako je navedeno u Pravilniku o postupku za obavezujuću fazu raspodele kapaciteta. Tarifa će biti određena u skladu sa principima iz tačke 12. Preliminarnog rešenja o izuzeću i Tarifne metodologije, čija usaglašenost sa relevantnom odlukom regulatora će biti potvrđena od strane regulatora.

 1. Imajući u vidu da će Projektne investicije za izgradnju infrastrukture biti isplaćene kroz tarife koje budu plaćali korisnici koji imaju dugoročne rezervacije, smatramo razumnim da u slučaju da Gastrans d.o.o. u bilo kom trenutku ostvari dodatni prihod od Projekta da takav dodatni prihod, uz nadzor AERS-a, služi kao osnova za kompenzaciju tarifa za dugoročne rezervacije i da bude raspodeljen svim Ponuđačima čije su ponude prihvaćene, proporcionalno količinama rezervisanih kapaciteta.

Zahvaljujemo se na komentaru. Gastrans će razmotriti predmetni predlog zajedno sa predlozima/izmenama drugih Ponuđača koji budu dostavili predloge/izmene i ukoliko smatra odgovarajućim, može ih adresirati u konačnom Ugovoru o transportu gasa, čija usaglašenost sa relevantnom odlukom regulatora treba da bude potvrđena od strane regulatora.

 1. Imajući u vidu član 25.2.2 Ugovora o transportu gasa (u daljem tekstu – Ugovor) nije jasno koja Izlazna tačka/e treba da bude rezervisana za dalji tranzit kroz teritoriju Republike Srbije do Bosne i Hercegovine koristeći mrežu Srbijagasa.

Zahvaljujemo se na komentaru. Gastrans će razmotriti predmetni predlog zajedno sa predlozima/izmenama drugih Ponuđača koji budu dostavili predloge/izmene i ukoliko smatra odgovarajućim, može ih adresirati u konačnom Ugovoru o transportu gasa, čija usaglašenost sa relevantnom odlukom regulatora treba da bude potvrđena od strane regulatora.

 1. Stiče se utisak da se član 20.3 Ugovora može tumačiti kao ograničenje odgovornosti u svim slučajevima kada Transporter ne stavi na raspolaganje Ugovoreni kapacitet na Ugovorenoj Ulaznoj tački i Ugovorenoj Izlaznoj tački i ne pruži Usluge transporta gasa. Pošto se referenca u članu 20.3 Ugovora odnosi na „razloge sadržane u članu 16.3“ Ugovora i da u isto vreme član 16.3 Ugovora ne navodi nikakve posebne razloge za umanjenje Ugovorenog kapaciteta ili Usluga transporta gasa (postoje samo dva slučaja kada Naknada za transport treba da bude plaćena od strane Korisnika bez bilo kakvih umanjenja) član 20.3 Ugovora implicira da u bilo kom slučaju umanjenja Ugovorenog kapaciteta ili Usluga transporta gasa od strane Transportera, jedino sredstvo koje Korisnik ima jeste umanjenje Naknade za transport, međutim član 20.2 Ugovora predviđa da će Korisnik imati zahteve prema Transporteru za sve gubitke na osnovu ugovora o snabdevanju gasa sa trećim licima u obliku odobrenih diskonta ili štete ili kazni koje pretrpi Korisnik. Ukoliko ne postoji kontradikcija između članova 20.2 i 20.3 Ugovora, molimo za razjašnjenje. Ukoliko ne postoji kontradikcija, molimo da izmenite član 20.3 Ugovora na odgovarajući način, brisanjem dela odredbe koji počinje od „s tim da“.

Zahvaljujemo se na komentaru. Gastrans će razmotriti predmetni predlog zajedno sa predlozima/izmenama drugih Ponuđača koji budu dostavili predloge/izmene i ukoliko smatra odgovarajućim, može ih adresirati u konačnom Ugovoru o transportu gasa, čija usaglašenost sa relevantnom odlukom regulatora treba da bude potvrđena od strane regulatora.

 1. Iz Dokumenata Obavezujuće faze nije jasno da li Ugovor dozvoljava korišćenje rezervisanih kapaciteta za direktno utiskivanje u/povlačenje iz podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor do Projekta. Da bi se razjasnilo da kapaciteti Projekta mogu da se koriste u direktnoj povezanosti sa objektom za skladištenje, relevantne Ulazne/Izlazne tačke treba da budu navedene u Dokumentima Obavezujuće faze kako bi se omogućilo direktno utiskivanje u/povlačenje iz podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Smatramo neophodnim da se naglasi da dodatna direktna povezanost Gastrans transportnog sistema sa podzemnim skladištem gasa Banatski Dvor značajno poboljšava sigurnost snabdevanja u zemljama regiona Balkana, i da je dobrodošla svim tržišnim učesnicima.

Obaveštavamo vas da trenutni tehnički dizajn ne predviđa povezivanje sa podzemnim skladištem gasa UGS Banatski Dvor.

 1. Usled nedostatka cene za kapacitet, plašimo se da učesnici na tržištu neće imati dovoljno vremena za detaljnu analizu strategije i da neće biti u mogućnosti da pribave adekvatna odobrenja za obavezujuću ponudu. Odobrenja i odluke za dugoročnu rezervaciju kapaciteta se uglavnom donose na nivou top menadžmenta. Pošto vremensko ograničenje sprečava mogućnost adekvatnog donošenja odluka, deluje moguće da će ovo umanjiti konkurenciju.

Gastrans veruje da projekat poboljšava konkurenciju. Postupak, uključujući rokove, je regulisan odlukom Agencije za energetiku Republike Srbije.

 1. Trenutni predlog ne garantuje izričito da će cena za kapacitet biti objavljena najkasnije do 18.02. i u okviru seta dokumenta za obavezujuću fazu. Pošto je ovo jedan od najvažnijih elemenata za donošenje odluke o podnošenje obavezujuće ponude, molimo da objavite cenu za kapacitet 18.02. kao i u okviru tenderskog paketa.

Da, cena će biti objavljena u trenutku upućivanja Poziva.

 1. Na osnovu čega će GASTRANS d.o.o. (GASTRANS) zaključiti da je potrebna revizija tarifa u određenom trenutku?

Upućujemo vas na tačke 12. i 14. Preliminarnog rešenja o izuzeću i Tarifnu metodologiju.

 1. Šta zapravo podrazumeva javni i transparentni način revizije postojeće tarife koji će GASTRANS da inicira i sprovede?

Upućujemo vas na član 22. Tarife metodologije.

 1. Šta zapravo podrazumeva validno ekonomsko rezonovanje na osnovu koga se zaključuje da je neophodno usklađivanje važeće tarife?

Ekonomsko rezonovanje se može razlikovati u zavisnosti od konkretnih razloga za usklađivanje. Stoga se ovaj pojam ne može definisati na opšti način.

 1. Iako nije bez presedana, po kom osnovu ili metodologiji će tarifa za virtuelni povratni tok biti utvrđena u iznosu od 90% relevantne transponovane Izlazne i Ulazne tarife?

Upućujemo vas na tačku 12. Preliminarnog rešenja o izuzeću.

 1. Nismo našli adekvatnu garanciju za zakašnjenje od strane GASTRANS-a. Suprotno je industrijskoj praksi da jedna strana treba da dostavi različite garancije za uredno ispunjenje svojih obaveza dok druga strana ne dostavlja odgovarajuće garancije za ispunjenje neophodnih obaveza. Pošto nedostatak garancije za zakašnjenje ponovo sprečava mogućnost adekvatnog donošenja odluka, deluje moguće da će ovo umanjiti konkurenciju.

Ponuđači su imali mogućnost da daju komentare i da predlože tekst konkretnih izmena Ugovora o transportu gasa, što je uključivalo i zahtev za garanciju za zakašnjenje. Gastrans je primio komentare/predloge teksta konkretnih izmena od Ponuđača i pripremiće konačnu verziju Dokumenata Obavezujuće faze uzimajući ih u obzir u meri u kojoj je to moguće.

 1. Molimo vas da produžite rok za jednostrani otkaz ugovora od strane Korisnika (Ugovor o transportu gasa, član 24.1.1), povezujući to sa tačnim datumima pomenutim u tenderskom materijalu. U slučaju bilo kakvog zakašnjenja (uključujući i zakašnjenje u donošenju Konačnog rešenja o izuzeću) rok koji Korisnici budu imali za jednostrani otkaz ne sme da bude pogođen time i zakašnjenje ne bi smelo da onemogući korišćenje prava na jednostrani otkaz ugovora.

U Ugovoru o transportu gasa koji je objavio Bulgartransgaz, rok za jednostrani raskid je 01.04. tako da verujemo da 08.04. ostavlja dovoljno vremena za jednostrani otkaz Gastrans Ugovora o transportu gasa.

 1. Šta se dešava sa raspodeljenim kapacitetima ukoliko Novi interkonektor nije spreman do zadatih rokova (smanjeni kapacitet do 01.01.2020. godine i 01.10.2021. godine i potpuni kapacitet do 01.10.2022. godine)?

Upućujemo vas na član 23.2.1.2 Nacrta Ugovora o transportu gasa.

 1. Kako će GASTRANS nadoknaditi štetu stranama koje su pretrpele u slučaju zakašnjenja?

Upućujemo vas na član 20. Nacrta Ugovora o transportu gasa.

 1. Kako će GASTRANS nadoknaditi štetu stranama koje su pretrpele u povezanim/susednim zemljama u slučaju zakašnjenja (na primer ponuđač ili strana koja je zaključila ugovor sa ponuđačem, ima ugovoreni kapacitet na deonici u Bugarskoj ili na izlazu u Mađarsku, ali usled zakašnjenja ne postoji mogućnost transporta gasa)?

Upućujemo vas na član 20. Nacrta Ugovora o transportu gasa.

 1. Kako će GASTRANS nadoknaditi štetu stranama koje su pretrpele u povezanim/susednim zemljama u slučaju mogućeg umanjenja dugoročnih kapaciteta (na primer ponuđač ili strana koja je zaključila ugovor sa ponuđačem, ima ugovoreni kapacitet na deonici u Bugarskoj ili na izlazu u Mađarsku, ali usled umanjenja postoji izgubljeni kapacitet u povezanim/susednim zemljama)?

Pitanje nije najjasnije. Načelno, član 20. Predloga Ugovora o transportu gasa reguliše odgovornost.

 1. Pored nedostatka garancije za zakašnjenje, nismo mogli da pronađemo ni jedu drugu vrstu garancije (na primer bankarsku garanciju) koju obezbeđuje GASTRANS. Opšta industrijska praksa bi zahtevala adekvatnu garanciju za ispunjenje obaveza od obe strane.

Ponuđači su imali mogućnost da daju komentare i da predlože tekst konkretnih izmena Ugovora o transportu gasa, što je uključivalo i zahtev za garanciju za zakašnjenje. Gastrans je primio komentare/predloge teksta konkretnih izmena od Ponuđača i pripremiće konačnu verziju Dokumenata Obavezujuće faze uzimajući ih u obzir u meri u kojoj je to moguće.

 1. Molimo dostavite spisak banaka ili finansijskih institucija koje imaju licencu Narodne Banke Srbije i koje su prihvatljive za GASTRANS za izdavanje bankarske garancije.

Upućujemo vas na websajt NBS sa spiskom banaka koje imaju licencu Narodne banke Srbije

http://www.nbs.rs/internet/english/50/50_2.html

 1. Molimo dostavite primerak bankarske garancije koja zadovoljava kriterijume određene za bankarske garancije.

Obaveštavamo vas da će tekst bankarske garancije biti dostavljen Ponuđačima (koji su zaključili Ugovor o poverljivosti i platili Naknadu) na njihove e-mail adrese pre zvaničnog slanja Poziva svakom Ponuđaču – početak Faze Podnošenja Obavezujućih ponuda, u skladu sa Pravilnikom o postupku obavezujuće faze.

 1. Molimo dostavite listu banaka koje su prihvatljive GASTRANS-u kao escrow agenti za obezbeđivanje deponovanih sredstava na escrow računu.

Upućujemo vas na websajt NBS sa spiskom banaka koje imaju licencu Narodne banke Srbije

http://www.nbs.rs/internet/english/50/50_2.html

 1. Smatramo da je period važenja zahtevane bankarske garancije ili oslobađanja escrow sredstava veoma kratak i da je kontradiktoran cilju garancije (deluje kao da bi garancija za plaćanje naknade za kapacitet trebalo da nastavi da važi do početka transporta)

U pogledu važenja potrebnih bankarskih garancija ili oslobađanja sredstava na escrow računu upućujemo vas na član 19.2 Ugovora o transport gasa i Prilog 1 Ugovora o transport gasa.

 1. Period za podnošenje ponuda je veoma kratak, imajući u vidu da se zahteva neopoziva, bezuslovna, plativa na prvi poziv i bez protesta bankarska garancija u i dalje nepoznatom iznosu (usled neotkrivenih naknada za kapacitet) (ukoliko sredstva nisu deponovana na escrow račun).

Preiod za podnošenje ponuda je u skladu sa članom 4.5.5 Pravila o alokaciji. Tarifa će biti dostavljena Ponudačima (koji su zaključili Ugovor o poverljivosti i platili Naknadu) u tenderskoj dokumentaciji u momentu zvaničnog slanja Poziva svakom Ponuđaču – početak Faze Podnošenja Obavezujućih ponuda, u skladu sa Pravilnikom o postupku obavezujuće faze.

 1. Nepostojanje pravila o radu sprečava adekvatno planiranje, budući da industrijska praksa pretpostavlja postojanje pravila o radu u trenutku kada se procenjuju poslovne mogućnosti. Nepostojanje pravila o radu, te shodno tome i činjenica da ih nije moguće komentarisati mogu ozbiljno da naruče konkurenciju, pošto je to glavni nepoznati rizik za ponuđače.

U drugim slučajevima izuzeća (na primer TAP) Pravila o radu nisu pripremljena u ovako ranoj fazi postupka, već u kasnijoj fazi, a u svakom slučaju pre komercijalnog početka rada. Veliki deo odredbi koje će biti regulisane budućim pravilima o radu se već nalaze u Predlogu Ugovora o transportu gasa i u slučaju neslaganja, dugoročni Ugovor o transportu gasa će imati veću pravnu snagu, što osigurava poziciju Ponuđača. U vezi sa pitanjem konsulatacija pre donošenja pravila o radu, upućujemo vas na naš donji odgovor.

 1. Kada će „Gastrans pravila o radu“ koja predstavljaju pravila o radu koja će GASTRANS doneti i sa vremena na vreme izmeniti u skladu sa procedurom koja je u njima predviđena, za upravljanje Novim interkonektorom, biti dostupna? U kojim vremenskim intervalima GASTRANS planira da menja „Gastrans pravila o radu“?

Prema Zakonu o energetici, operator transportnog sistema donosi pravila o radu. Društvo postaje operator transportnog sistema dobijanjem licence. Gastrans d.o.o. će sprovesti konsultacije sa korisnicima u pogledu predloga pravila o radu i usvojiće pravila o radu blagovremeno nakon konsultacija kako bi se omogućio početak rada. Pravila o radu će se menjati kada to bude neophodno.

 1. Iako je nekoliko puta pomenuto u tenderskom paketu, raspodela kapaciteta nije precizna. Molimo navedite detaljnu metodologiju raspodele kapaciteta za tačku i Gasnu godinu, odnosno tačne korake za konačnu raspodelu. Primer metodologije:

 

 1. Vremenski period za koji se ponuda podnosi
 2. Početna gasna godina ponude
 3. Količina kapaciteta koja se zahteva ponudom

4.Dužina raspodeljenog kapaciteta ili podnete obavezujuće ponude operatoru susednog transportnog sistema

 1. Količina raspodeljenog kapaciteta ili podnete obavezujuće ponude operatoru susednog transportnog sistema

Nismo dobili napomene od ostalih Ponuđača o metodologiji za raspodelu, ali ćemo uzeti u obzir vaš komentar na isti način kao i sve ostale komentare/izmene.

 1. Tenderski postupak deluje kao da ima za cilj dokazivanje postojanja interesa za kapacitete Novog interkonektora i omogućavanje komercijalno održivog razvoja Novog interkonektora. Uzimajući u obzir činjenicu da će do 88% kapaciteta biti raspodeljeno Licima koja imaju pravo na prioritetnu raspodelu (bez zahteva da oni dostave garanciju za ozbiljnost ponude), i neusklađen postupak tendera u svim državama kroz koje će proći gasovod, trenutna procedura ne omogućava učesnicima na tržištu da ponude konkurentne ponude za ceo već samo za srpski deo interkonektora i omogućava samo (nakon završetka obračuna tarifa i njihovog objavljivanja) dovoljnu stopu povrata, ukoliko postoji, ne obezbeđujući optimalnu realizaciju projekta i stvarajući monopolsku situaciju za Lica koja imaju pravo na prioritetnu raspodelu. Smatramo da je maksimalnih 88% raspodele kapaciteta Licima koja imaju pravo na prioritetnu raspodelu generalno veoma visoko i značajno iznad tržišnog standarda.

Procenti su određeni Preliminarnim rešenjem o izuzeću, smatrajući da takva raspodela poboljšava konkurenciju pošto 12% predstavlja skoro 50% srpskog tržišta.

 1. Kako činjenica da je Ponuđaču raspodeljen kapacitet ili da je podneo obavezujuću ponudu susednom operatoru transportnog sistema (BULGARTRANSGAZ i/ili FGSZ) utiče na raspodelu kapaciteta? Da li bi i povezana lica Ponuđača trebalo da budu pomenuta u ovom kontekstu?

Ovaj podatak služi Gastrans d.o.o.-u prvenstveno da bi zahtevao od Ponuđača dodatne informacije ukoliko količine koje je tražio u Obavezujućoj fazi se razlikuju od količina koje je tražio/su mu raspodeljene u sistemu OSO-u. Ponuđač može u tabeli, pored količina, napomenuti da je zahtev uputilo njegovo matično/zavisno/povezano društvo.

 1. Ugovor o transport gasa (član 23.1.5) navodi da Transporter može da raskine Ugovor 23.2.1.1 u slučaju preteće nesposobnosti plaćanja ili ako nastupi nesposobnost plaćanja Korisnika (član 23.2.1.1 definiše suprotnu situaciju). Molimo razjasniti i dodati još podataka ovom članu, pošto deluje veoma nejasno.

Gastrans je primio komentare/predlog teksta konkretnih izmena od Ponuđača i pripremiće konačnu verziju Dokumenata Obavezujuće faze uzimajući ih u obzir u meri u kojoj je to moguće.

 1. Kako (u kojoj formi) će izlaz „Horgoš“ biti povezan sa mađarskim OTS „FGSZ“-om i kako će se nastaviti u Mađarskoj? Gde se može pronađi zvanična informacija izdata od strane mađarskog OTS?

Ovo je predmet ugovora o interkonekciji koji treba da se zaključi sa FGSZ-om. Za zvaničnu informaciju od mađarskog OTS-a, molimo obratite se FGSZ-u.

 1. Period obavezujućih ponuda za kapacitete je ograničen na maksimalnih 20 godina, pri čemu se ekonomski životni vek (i ekonomska kalkulacija) obračunava za 40 godina rada gasovoda. Kojom stopom iskorišćenosti i cena se obračunavaju prihodi za drugih 20 godina rada (nakon sadašnjeg obima koji je dat na aukciji) da bi se ostvario komercijalno održiv razvoj Novog interkonektora?

Obavezujuće ponude su ograničene na period izuzeća. Nakon isteka perioda izuzeća, raspodela i korišćenje gasovoda će se vršiti u skladu sa tada važećim pravom i legislativom.

 1. Kako će izlazne tačke u Srbiji (sa tehničkim kapacitetom od 108.16 Gwh/dan/godina) zameniti trenutno postojeći i naširoko korišćen mađarsko>srpski interkonektor (sa tehničkim kapacitetom od 136.98 Gwh/dan/godina)? Da li su ekonomski efekti (gubitak prihoda) od umanjenja korišćenja mađarsko>srpskog interkonektora obračunati u modelu održivosti?

Pitanje nije najjasnije. Gastrans d.o.o. ne upravlja mađarsko>srpskim interkonektorom i ne namerava da upravlja takvim interkonektorom već da izgradi sopstvenu tačku konekcije sa mađarskim sistemom.

 1. Rok za podnošenje pritužbi od tri (3) dana od dana prijema obaveštenja o neprihvatanju Obavezujuće ponude je nerealno kratak, pošto obrazloženje treba da bude navedeno za svaki slučaj.

Ovaj rok je utvrđen Pravilima o raspodeli koje je donela Agencija za energetiku.

 1. Šta zapravo podrazumeva značajne izmene kapaciteta koji je raspodeljen u skladu sa rezultatima raspodele kapaciteta ili uslova za korišćenje kapaciteta raspodeljenog u skladu sa rezultatima raspodele kapaciteta na osnovu kojih Ponuđač koji je zaključio ugovor o dugoročnom transportu gasa sa GASTRAS-om ima pravo da raskine ugovor?

Izraz „značajne izmene“ proističu iz Pravila o raspodeli. Ukoliko Konačno rešenje o izuzeću utvrdi drugačija pravila raspodele, Gastrans će se konsultovati sa AERS-om o načinu primene ovog izraza.

 1. Molimo dostavite racio potrošnje gorivog gasa

Racio će biti raspoloživ kada budu poznati parametri za kompresorsku stanicu. Gastrans ne očekuje da će racio biti veći nego što je uobičajeno prema dobroj industrijskoj praksi.

30.04.2018

Укупни резултати испитивања интересовања тржишта прикупљени у складу са правилима поступка (понуде примљене до 15.04) су објављени од стране Гастранса

16.04.2018.

Окончана необавезујућа фаза маркет теста

Гастранс обавештава заинтересоване стране да је 15.04.2018. године истекао рок за достављање необавезујућих понуда по Јавном позиву за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета и истовремено се захваљује свима који су необавезујуће понуде доставили. Збирни коначни резултати ће бити објављени најкасније 30. априла 2018. године, а учесници који су доставили понуде ће бити обавештавани и свим даљим корацима.

6. март 2018

Дана 05. марта 2018. године објављен је јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета будућег гасовода привредног друштва ГАСТРАНС друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад, и у следећим гласилима:

 1. У домаћем штампаном гласилу – Службени гласник Републике Србије број 16/2018 од 05. марта 2018. године
 1. У стручном иностраном гласилу – World Pipelines, издање за март:
 1. Електронска верзија издања за март је доступна на:

http://publications.worldpipelines.com/flip/world-pipelines/2018/March/p3h1aa.html#38

 1. Јавни позив је објављен и на вебсајту World Pipelines:

https://www.worldpipelines.com/business-news/05032018/gastrans-invites-non-binding-bids-for-reservation-of-capacities-for-natural-gas-pipeline/

 1. Информација о објављивању јавног позива у часопису World Pipelines је објављена и на њиховом твитер налогу:

https://twitter.com/WorldPipelines/status/970698186368143360

 1. Као и на фејсбук страници World Pipelines:

https://www.facebook.com/WorldPipelines/

05.март 2018

ГАСТРАНС је објавио Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета, у складу са Одлуком о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад донетом од стране АЕРС.

Текст Јавног позива је доступан на следећем линку: www.gastrans.rs/market_test.

09. фебруар 2018.

САВЕТ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О НАЧИНУ И РОКОВИМА ИСПИТИВАЊА ИНТЕРЕСОВАЊА ТРЖИШТА ЗА КОРИШЋЕЊЕ БУДУЋЕГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) је на седници одржаној 9. фебруара 2018. године донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад.

Одлука Савета АЕРС може се преузети на сајту АЕРС, на следећем линку: http://www.aers.rs/FILES/Odluke/2018-02-09_Gastrans-Odluka%20Saveta%20AERS.pdf.

 1. фебруар 2018.

ГАСТРАНС ПОДНЕО АГЕНЦИЈИ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗУЗЕЋЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 288. ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ

ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад поднео је 2. фебруара 2018. године Агенцији за енергетику Републике Србије (АЕРС) захтев за изузеће у складу са чланом 288. Закона о енергетици Републике Србије који се односи на цео инфраструктурни објекат за природни гас – нови гасовод који ће ићи кроз Републику Србију и повезивати бугарски и мађарски национални транспортни систем.

Чланом 288. Закон о енергетици су у законодавство Republike Srbije пренета правила о изузећу прописана тзв. „Трећим пакетом“ прописа Европске уније о заједничким правилима унутрашњег тржишта енергије.