Pitanja i odgovori

  1. Молимо Вас за хитан одговор од ког датума се рачуна рок важења од 6 месеци Писма о намерама банке из члана 11.5 Правилника, које понуђач треба да достави уз обавезујућу Понуду? Да ли Писмо о намерама треба да буде обавезујуће или необавезујуће? У којој валути треба да буде Писмо о намерама? 

Рок важења од 6 месеци треба да се рачуна од дана издавања писма од стране банке. Предметно писмо треба да буде обавезујуће и да се односи на ЕУР износ који представља 2/12 годишњих плаћања за резервисни капацитет за прву годину (користе се тарифе из члана 5.3 Правилника). 

  1. У тачци 11.3 горе поменутог документа (појашњења ради: Правилника) се наводи да смо дужни да доставимо адекватне доказе о својој способности да можемо прибавити обезбеђење за испуњење новчаних обавеза. У самом позиву то није дефинисаноМолим Вас за појашњење да ли приликом достављања банкарске гаранције за озбиљност понуде и обрасца обавезујуће понуде треба да доставимо и доказ о својој способности да можемо прибавити обезбеђење за испуњење новчаних обавезаУколико је то случајмолим вас за појашњење како то писмо треба да изгледа, у слободној форми или постоји шаблон који је вама прихватљив. 

У складу са Позивом уз Обавезујућу понуду се достављају пратећа документа предвиђена Позивом и Правилником, односно гаранција за озбиљност понуде и адекватни докази из чланова 11.4 и 11.5 Правилникао способности Понуђача да може да прибави обезбеђење за испуњење својих новчаних обавеза из Уговора о транспорту природног гаса. 

Члан 11.5 Правилника прописује какву садржину писмо треба да има. 

  1. У циљу припреме адекватног уговора о отварању наменског рачуна са банком, молимо вас да појасните следеће одредбе Прилога 1 Правилника (текст гаранције за озбиљност понуде). 1 да је Понуђач, пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране Корисника, у току периода важности понуде, пропустио или одбио да потпише уговор о транспорту природног гаса, односно измене уговора о транспорту природног гаса, када то од њега буде тражено.“ (појашњења ради: текст на енглеском садржи одређене грешке, док је верзија на српском језику у реду). Који је рок у коме ГАСТРАНС треба да изврши обавештавање о прихватању понуде? Наше је разумевање да су Понуђач и Налогодавац исти субјект нпр. Понуђач је […], Гарант је банка, а Корисник је ГАСТРАНС? Који је рок важења Понуде? Да ли то значи да је Понуђач дужан да закључи Уговор о транспорту природног гаса у период од датума обавештавање Понуђача о прихвату његове понуде до истека рока важења понуде тј. 1. јуна 2019. године? 

Модел гаранције за озбиљност понуде из Прилог 1 Правилника садржи грешку (појашњења ради: верзија на енглеском језику садржи грешку), тачна формулација треба да гласи: „да је Понуђач, пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране Корисника, у току периода важности понуде, пропустио или одбио да потпише уговор о транспорту природног гаса, односно измене уговора о транспорту природног гаса, када то од њега буде тражено.“ Обавештење о прихвату понуде ће бити достављено до 29. марта 2019. године. Понуђач и Налогодавац су исти субјект, Гарант је банка, а Корисник је ГАСТРАНС. Период важења Обавезујуће понуде је одређен у члану 11.7.2 Правилника (6 месеци). У складу са чланом 14.2 Правилника Понуђач је дужан да закључи Уговор о транспорту природног гаса у року од 15 дана од слања потписаног Уговора о транспорту природног гаса од стране ГАСТРАНС-а Понуђачу. 

  1. Обавештавамо вас да […] намерава да поднесе обавезујућу понуду у обавезујућој фази уговарања дугорочнног транспорта природног гаса у капацитету који је изузет актом о изузећу новог интерконектора за природни гас. У складу са чланом 5. став 2, тачка (ии) […] ће поднети гаранцију за озбиљност понуде и то у облику депонованих средстава на ескоу рачуну банке. У прилогу овог е-маила садржан је обрачун вредности трансакције и захтеваног износа депозита. Били бисмо вам захвални уколико бисте могли да погледате и да потврдите обрачун како би […] могао да настави преговоре са банкама. Напомињемо да је обим капацитета садржан у обрачуну је дат искључиво у сврху обрачуна и да се коначни обими који ће бити наведени у обрасцу обавезујуће понуде могу разликовати. 

Потврђујемо начин обрачуна који сте доставили у Вашем е-маилу. 

  1. Обавештавамо вас да […] намерава да поднесе обавезујућу понуду у обавезујућој фази уговарања дугорочног транспорта природног гаса у капацитету који је изузет актом о изузећу новог интерконектора за природни гас. […] планира да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде издату од стране […], као и Писмо о намерама банке о испуњењу Новчаних обавеза по Уговору о транспорту природног гаса. У прилогу овог маил-а садржан је обрачун вредности банкарске гаранције за озбиљност понуде и Писма о намерамаМолимо Вас да нам данас, 15.03.2019. године најкасније до 16h, потврдите обрачун банкарске гаранције за озбиљност понудеобрачун износа из Писма о намерама као и прихватљивост банке гарантаНапомињемо да је капацитет наведен у обрачуну дат искључиво у сврху обрачуна и да се обим захтеваног капацитета у обрасцу обавезујуће понуде може разликовати. 

Ми смо дошли до мале разлике приликом рачунања, па саветујемо да проверите још једном обрачун. Генерално говорећи, обрачун се врши тако што се узимају износи релевантних тарифа, количине које желите да резервишете, број година за који се закупљује и онда се на тај износ примени релевантан проценат. 

Такође треба имати у виду да је планирано да транспорт почне 1.1.2020. године, тако да не би било транспорта током 2019. године.