Директори ГАСТРАНС д.о.о. су дана 8. марта 2019. године, у складу са Решењем о изузећу новог интерконектора за природни гас од 5. марта 2019. године и Одлуком Агенције за енергетику Републике Србије број 159-2019, именовали Лице задужено за праћење Програма недискиминаторног понашања.

Предметну одлуку можете наћи на следећем линку.

Линк

11.02.2019.

Поступајући у складу са чланом 10.2 став 3. Одлуке о правилима за расподелу капацитета и механизмима за управљање транспортним капацитетима друштва ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад број 40/2018-Д-03/42 коју је 03.09.2018. године донела Агенција за енергетику Републике Србије, ГАСТРАНС д.о.о. овим путем обавештава АЕРС и потенцијалне понуђаче о резултатима консултација тако што објављује питања и одговоре како следи:

Молимо да нам доставите Уговор о транспорту гаса на српском језику.

Према члану 8.1 Правилника о поступку за обавезујућу фазу расподеле капацитета, Документи Обавезујуће фазе се у сврху спровођења фазе консултација достављају само на енглеском језику, при чему ће у тренутку званичног упућивања позива, у складу са чланом 10.3 Правила о расподели, и енглеска и српска верзија докумената бити достављена Понуђачима.

Kоје су правне последице уколико Гастранс не започне транспорт гасоводом до 01.01.2020. године? Да ли Kорисник има право да раскине Уговор о транспорту гаса уколико Транспортер не започне са пружањем Услуга транспорта гаса до 01.01.2020. године?

Упућујемо вас на члан 23.2.1.2 Предлога Уговора о транспорту гаса.

Kоја тачно документа – гаранције Понуђачи треба да доставе Гастранс-у заједно са Обавезујућом понудом? Шта значи да је Понуђач дужан да пружи довољно доказа о својој способности да може да прибави обезбеђење за испуњење својих новчаних обавеза из Уговора о транспорту гаса? Kоја тачно документа сте имали у виду?

Упућујемо вас на чланове 11.2 – 11.5 Правилника о поступку за обавезујућу фазу расподеле капацитета.

Kоји је тачан рок да Гастранс започне транспорт гасоводом?

Датум који тренутно фигурира је 01.01.2020. године.

Да ли постоји могућност да се резервишу додатни транспортни капацитет након званичног упућивања Позива за достављање Обавезујућих понуда и потписивања Уговора о транспорту гаса?

У обавезујућој фази се нуди услуга дугорочног транспорта. Kраткорочни производи и други производи наведени у члану 4.1.5 Правилника о поступку за обавезујућу фазу расподеле капацитета ће бити понуђени у одговарајућем тренутку након датума комерцијалног почетка рада гасовода.

Молимо да нам доставите детаљан обрачун укупних трошкова резервације капацитета на годишњем нивоу, приказом обрачунате Накнаде за транспорт за транспортни капацитет од 1.000.000 м3/дан, као пример, по могућству у ексел формату.

У тренутку званичног упућивања Позива цена за прву годину ће бити објављена. С друге стране, обавеза је Понуђачи да изврше све обрачуне које сматрају неопходним како би поднели Обавезујућу понуду.

Kоја је разлика између Једностране и Двостране номинације?

Једностране номинације се примењују на тачкама интерконекције где су се оператори транспортних система договорили да омогуће само једном кориснику на релевантној страни те тачке интерконекције (који је Активни корисник) да достави Номинацију, која ће се примењивати на обе стране. Двостране номинације су Номинације које засебно достављају оба корисника – сваком ОТС-у на релевантним странама тачке интерконекције.

Kоја је разлика између Активног и Пасивног корисника?

Активни корисник је корисник који доставља Једностране Номинације а које важе и за Активног и за Пасивног корисника.

Да ли је корпоративна гаранција издата од стране друштва – Понуђача (не његовог матичног друштва) прихватљива као Kредитна подршка у складу са Уговором о транспорту гаса?

Уколико Понуђач (или његов 100% члан/акционар) испуњава критеријум Изузећа на основу рејтинга, није потребно доставити Kредитну подршку. Ако не испуњава критеријум Изузећа на основу рејтинга али његов члан/акционар (који нема 100% власничког учешћа, већ мањи проценат) испуњава такав критеријум, члан/акционар може да достави корпоративну гаранцију. У свим осталим случајевима, друга Kредитна подршка мора бити достављена.

Да ли су менице које издаје друштво – Понуђач прихватљиве као Kредитна подршка у складу са Уговором о транспорту гаса?

Предлог Уговора о транспорту гаса тренутно не предвиђа менице.

Љубазно вас молим да ми доставите превод Уговора о транспорту гаса на српски језик, уколико је могуће.

Према члану 8.1 Правилника о поступку за обавезујућу фазу расподеле капацитета, Документи Обавезујуће фазе се у сврху спровођења фазе консултација достављају само на енглеском језику, при чему ће у тренутку званичног упућивања позива, у складу са чланом 10.3 Правила о расподели, и енглеска и српска верзија докумената бити достављена Понуђачима.

Пошто Тарифна методологија не одређује саме тарифе, једина информација о будућим приближним тарифама нам је достављена током Гастранс д.о.о. необавезујуће фазе испитивања интересовања тржишта (Додатне информације о Пројекту). У овом погледу, треба имати у виду да тарифни распон који нам је достављен током Гастранс д.о.о. необавезујуће фазе испитивања интересовања тржишта као Додатне информације о Пројекту делује неразумно висок у поређењу са другим инфраструктурним пројектима који се планирају или реализују у Европи, имајући у виду техничке параметре Пројекта и могућу оптимизацију. Предложени тарифни распон значајно умањује економску привлачност транспортних услуга. Kако би се стимулисао интерес за Пројекат, сматрамо неопходним да Гастранс д.о.о. предузме све разумне радње како би умањио ниво тарифа.

Напомињемо да ће тарифа бити достављена Понуђачима (који су закључили Уговор о поверљивости и платили Накнаду) у тренутку упућивања Позива, како је наведено у Правилнику о поступку за обавезујућу фазу расподеле капацитета. Тарифа ће бити одређена у складу са принципима из тачке 12. Прелиминарног решења о изузећу и Тарифне методологије, чија усаглашеност са релевантном одлуком регулатора ће бити потврђена од стране регулатора.

Имајући у виду да ће Пројектне инвестиције за изградњу инфраструктуре бити исплаћене кроз тарифе које буду плаћали корисници који имају дугорочне резервације, сматрамо разумним да у случају да Гастранс д.о.о. у било ком тренутку оствари додатни приход од Пројекта да такав додатни приход, уз надзор АЕРС-а, служи као основа за компензацију тарифа за дугорочне резервације и да буде расподељен свим Понуђачима чије су понуде прихваћене, пропорционално количинама резервисаних капацитета.

Захваљујемо се на коментару. Гастранс ће размотрити предметни предлог заједно са предлозима/изменама других Понуђача који буду доставили предлоге/измене и уколико сматра одговарајућим, може их адресирати у коначном Уговору о транспорту гаса, чија усаглашеност са релевантном одлуком регулатора треба да буде потврђена од стране регулатора.

Имајући у виду члан 25.2.2 Уговора о транспорту гаса (у даљем тексту – Уговор) није јасно која Излазна тачка/е треба да буде резервисана за даљи транзит кроз територију Републике Србије до Босне и Херцеговине користећи мрежу Србијагаса.

Захваљујемо се на коментару. Гастранс ће размотрити предметни предлог заједно са предлозима/изменама других Понуђача који буду доставили предлоге/измене и уколико сматра одговарајућим, може их адресирати у коначном Уговору о транспорту гаса, чија усаглашеност са релевантном одлуком регулатора треба да буде потврђена од стране регулатора.

Стиче се утисак да се члан 20.3 Уговора може тумачити као ограничење одговорности у свим случајевима када Транспортер не стави на располагање Уговорени капацитет на Уговореној Улазној тачки и Уговореној Излазној тачки и не пружи Услуге транспорта гаса. Пошто се референца у члану 20.3 Уговора односи на „разлоге садржане у члану 16.3“ Уговора и да у исто време члан 16.3 Уговора не наводи никакве посебне разлоге за умањење Уговореног капацитета или Услуга транспорта гаса (постоје само два случаја када Накнада за транспорт треба да буде плаћена од стране Kорисника без било каквих умањења) члан 20.3 Уговора имплицира да у било ком случају умањења Уговореног капацитета или Услуга транспорта гаса од стране Транспортера, једино средство које Kорисник има јесте умањење Накнаде за транспорт, међутим члан 20.2 Уговора предвиђа да ће Kорисник имати захтеве према Транспортеру за све губитке на основу уговора о снабдевању гаса са трећим лицима у облику одобрених дисконта или штете или казни које претрпи Kорисник. Уколико не постоји контрадикција између чланова 20.2 и 20.3 Уговора, молимо за разјашњење. Уколико не постоји контрадикција, молимо да измените члан 20.3 Уговора на одговарајући начин, брисањем дела одредбе који почиње од „с тим да“.

Захваљујемо се на коментару. Гастранс ће размотрити предметни предлог заједно са предлозима/изменама других Понуђача који буду доставили предлоге/измене и уколико сматра одговарајућим, може их адресирати у коначном Уговору о транспорту гаса, чија усаглашеност са релевантном одлуком регулатора треба да буде потврђена од стране регулатора.

Из Докумената Обавезујуће фазе није јасно да ли Уговор дозвољава коришћење резервисаних капацитета за директно утискивање у/повлачење из подземног складишта гаса Банатски Двор до Пројекта. Да би се разјаснило да капацитети Пројекта могу да се користе у директној повезаности са објектом за складиштење, релевантне Улазне/Излазне тачке треба да буду наведене у Документима Обавезујуће фазе како би се омогућило директно утискивање у/повлачење из подземног складишта гаса Банатски Двор. Сматрамо неопходним да се нагласи да додатна директна повезаност Гастранс транспортног система са подземним складиштем гаса Банатски Двор значајно побољшава сигурност снабдевања у земљама региона Балкана, и да је добродошла свим тржишним учесницима.

Обавештавамо вас да тренутни технички дизајн не предвиђа повезивање са подземним складиштем гаса УГС Банатски Двор.

Услед недостатка цене за капацитет, плашимо се да учесници на тржишту неће имати довољно времена за детаљну анализу стратегије и да неће бити у могућности да прибаве адекватна одобрења за обавезујућу понуду. Одобрења и одлуке за дугорочну резервацију капацитета се углавном доносе на нивоу топ менаџмента. Пошто временско ограничење спречава могућност адекватног доношења одлука, делује могуће да ће ово умањити конкуренцију.

Гастранс верује да пројекат побољшава конкуренцију. Поступак, укључујући рокове, је регулисан одлуком Агенције за енергетику Републике Србије.

Тренутни предлог не гарантује изричито да ће цена за капацитет бити објављена најкасније до 18.02. и у оквиру сета документа за обавезујућу фазу. Пошто је ово један од најважнијих елемената за доношење одлуке о подношење обавезујуће понуде, молимо да објавите цену за капацитет 18.02. као и у оквиру тендерског пакета.

Да, цена ће бити објављена у тренутку упућивања Позива.

На основу чега ће ГАСТРАНС д.о.о. (ГАСТРАНС) закључити да је потребна ревизија тарифа у одређеном тренутку?

Упућујемо вас на тачке 12. и 14. Прелиминарног решења о изузећу и Тарифну методологију.

Шта заправо подразумева јавни и транспарентни начин ревизије постојеће тарифе који ће ГАСТРАНС да иницира и спроведе?

Упућујемо вас на члан 22. Тарифе методологије.

Шта заправо подразумева валидно економско резоновање на основу кога се закључује да је неопходно усклађивање важеће тарифе?

Економско резоновање се може разликовати у зависности од конкретних разлога за усклађивање. Стога се овај појам не може дефинисати на општи начин.

Иако није без преседана, по ком основу или методологији ће тарифа за виртуелни повратни ток бити утврђена у износу од 90% релевантне транспоноване Излазне и Улазне тарифе?

Упућујемо вас на тачку 12. Прелиминарног решења о изузећу.

Нисмо нашли адекватну гаранцију за закашњење од стране ГАСТРАНС-а. Супротно је индустријској пракси да једна страна треба да достави различите гаранције за уредно испуњење својих обавеза док друга страна не доставља одговарајуће гаранције за испуњење неопходних обавеза. Пошто недостатак гаранције за закашњење поново спречава могућност адекватног доношења одлука, делује могуће да ће ово умањити конкуренцију.

Понуђачи су имали могућност да дају коментаре и да предложе текст конкретних измена Уговора о транспорту гаса, што је укључивало и захтев за гаранцију за закашњење. Гастранс је примио коментаре/предлоге текста конкретних измена од Понуђача и припремиће коначну верзију Докумената Обавезујуће фазе узимајући их у обзир у мери у којој је то могуће.

Молимо вас да продужите рок за једнострани отказ уговора од стране Kорисника (Уговор о транспорту гаса, члан 24.1.1), повезујући то са тачним датумима поменутим у тендерском материјалу. У случају било каквог закашњења (укључујући и закашњење у доношењу Kоначног решења о изузећу) рок који Kорисници буду имали за једнострани отказ не сме да буде погођен тиме и закашњење не би смело да онемогући коришћење права на једнострани отказ уговора.

У Уговору о транспорту гаса који је објавио Булгартрансгаз, рок за једнострани раскид је 01.04. тако да верујемо да 08.04. оставља довољно времена за једнострани отказ Гастранс Уговора о транспорту гаса.

Шта се дешава са расподељеним капацитетима уколико Нови интерконектор није спреман до задатих рокова (смањени капацитет до 01.01.2020. године и 01.10.2021. године и потпуни капацитет до 01.10.2022. године)?

Упућујемо вас на члан 23.2.1.2 Нацрта Уговора о транспорту гаса.

Kако ће ГАСТРАНС надокнадити штету странама које су претрпеле у случају закашњења?

Упућујемо вас на члан 20. Нацрта Уговора о транспорту гаса.

Kако ће ГАСТРАНС надокнадити штету странама које су претрпеле у повезаним/суседним земљама у случају закашњења (на пример понуђач или страна која је закључила уговор са понуђачем, има уговорени капацитет на деоници у Бугарској или на излазу у Мађарску, али услед закашњења не постоји могућност транспорта гаса)?

Упућујемо вас на члан 20. Нацрта Уговора о транспорту гаса.

Kако ће ГАСТРАНС надокнадити штету странама које су претрпеле у повезаним/суседним земљама у случају могућег умањења дугорочних капацитета (на пример понуђач или страна која је закључила уговор са понуђачем, има уговорени капацитет на деоници у Бугарској или на излазу у Мађарску, али услед умањења постоји изгубљени капацитет у повезаним/суседним земљама)?

Питање није најјасније. Начелно, члан 20. Предлога Уговора о транспорту гаса регулише одговорност.

Поред недостатка гаранције за закашњење, нисмо могли да пронађемо ни једу другу врсту гаранције (на пример банкарску гаранцију) коју обезбеђује ГАСТРАНС. Општа индустријска пракса би захтевала адекватну гаранцију за испуњење обавеза од обе стране.

Понуђачи су имали могућност да дају коментаре и да предложе текст конкретних измена Уговора о транспорту гаса, што је укључивало и захтев за гаранцију за закашњење. Гастранс је примио коментаре/предлоге текста конкретних измена од Понуђача и припремиће коначну верзију Докумената Обавезујуће фазе узимајући их у обзир у мери у којој је то могуће.

Молимо доставите списак банака или финансијских институција које имају лиценцу Народне Банке Србије и које су прихватљиве за ГАСТРАНС за издавање банкарске гаранције.

Упућујемо вас на wебсајт НБС са списком банака које имају лиценцу Народне банке Србије

http://www.nbs.rs/internet/english/50/50_2.html

Молимо доставите примерак банкарске гаранције која задовољава критеријуме одређене за банкарске гаранције.

Обавештавамо вас да ће текст банкарске гаранције бити достављен Понуђачима (који су закључили Уговор о поверљивости и платили Накнаду) на њихове е-маил адресе пре званичног слања Позива сваком Понуђачу – почетак Фазе Подношења Обавезујућих понуда, у складу са Правилником о поступку обавезујуће фазе.

Молимо доставите листу банака које су прихватљиве ГАСТРАНС-у као есцроw агенти за обезбеђивање депонованих средстава на есцроw рачуну.

Упућујемо вас на wебсајт НБС са списком банака које имају лиценцу Народне банке Србије

http://www.nbs.rs/internet/english/50/50_2.html

Сматрамо да је период важења захтеване банкарске гаранције или ослобађања есцроw средстава веома кратак и да је контрадикторан циљу гаранције (делује као да би гаранција за плаћање накнаде за капацитет требало да настави да важи до почетка транспорта)

У погледу важења потребних банкарских гаранција или ослобађања средстава на есцроw рачуну упућујемо вас на члан 19.2 Уговора о транспорт гаса и Прилог 1 Уговора о транспорт гаса.

Период за подношење понуда је веома кратак, имајући у виду да се захтева неопозива, безусловна, платива на први позив и без протеста банкарска гаранција у и даље непознатом износу (услед неоткривених накнада за капацитет) (уколико средства нису депонована на есцроw рачун).

Преиод за подношење понуда је у складу са чланом 4.5.5 Правила о алокацији. Тарифа ће бити достављена Понудачима (који су закључили Уговор о поверљивости и платили Накнаду) у тендерској документацији у моменту званичног слања Позива сваком Понуђачу – почетак Фазе Подношења Обавезујућих понуда, у складу са Правилником о поступку обавезујуће фазе.

Непостојање правила о раду спречава адекватно планирање, будући да индустријска пракса претпоставља постојање правила о раду у тренутку када се процењују пословне могућности. Непостојање правила о раду, те сходно томе и чињеница да их није могуће коментарисати могу озбиљно да наруче конкуренцију, пошто је то главни непознати ризик за понуђаче.

У другим случајевима изузећа (на пример ТАП) Правила о раду нису припремљена у овако раној фази поступка, већ у каснијој фази, а у сваком случају пре комерцијалног почетка рада. Велики део одредби које ће бити регулисане будућим правилима о раду се већ налазе у Предлогу Уговора о транспорту гаса и у случају неслагања, дугорочни Уговор о транспорту гаса ће имати већу правну снагу, што осигурава позицију Понуђача. У вези са питањем консулатација пре доношења правила о раду, упућујемо вас на наш доњи одговор.

Kада ће „Гастранс правила о раду“ која представљају правила о раду која ће ГАСТРАНС донети и са времена на време изменити у складу са процедуром која је у њима предвиђена, за управљање Новим интерконектором, бити доступна? У којим временским интервалима ГАСТРАНС планира да мења „Гастранс правила о раду“?

Према Закону о енергетици, оператор транспортног система доноси правила о раду. Друштво постаје оператор транспортног система добијањем лиценце. Гастранс д.о.о. ће спровести консултације са корисницима у погледу предлога правила о раду и усвојиће правила о раду благовремено након консултација како би се омогућио почетак рада. Правила о раду ће се мењати када то буде неопходно.

Иако је неколико пута поменуто у тендерском пакету, расподела капацитета није прецизна. Молимо наведите детаљну методологију расподеле капацитета за тачку и Гасну годину, односно тачне кораке за коначну расподелу. Пример методологије:

  1. Временски период за који се понуда подноси
  2. Почетна гасна година понуде
  3. Kоличина капацитета која се захтева понудом

Дужина расподељеног капацитета или поднете обавезујуће понуде оператору суседног транспортног система

Kоличина расподељеног капацитета или поднете обавезујуће понуде оператору суседног транспортног система

Нисмо добили напомене од осталих Понуђача о методологији за расподелу, али ћемо узети у обзир ваш коментар на исти начин као и све остале коментаре/измене.

Тендерски поступак делује као да има за циљ доказивање постојања интереса за капацитете Новог интерконектора и омогућавање комерцијално одрживог развоја Новог интерконектора. Узимајући у обзир чињеницу да ће до 88% капацитета бити расподељено Лицима која имају право на приоритетну расподелу (без захтева да они доставе гаранцију за озбиљност понуде), и неусклађен поступак тендера у свим државама кроз које ће проћи гасовод, тренутна процедура не омогућава учесницима на тржишту да понуде конкурентне понуде за цео већ само за српски део интерконектора и омогућава само (након завршетка обрачуна тарифа и њиховог објављивања) довољну стопу поврата, уколико постоји, не обезбеђујући оптималну реализацију пројекта и стварајући монополску ситуацију за Лица која имају право на приоритетну расподелу. Сматрамо да је максималних 88% расподеле капацитета Лицима која имају право на приоритетну расподелу генерално веома високо и значајно изнад тржишног стандарда.

Проценти су одређени Прелиминарним решењем о изузећу, сматрајући да таква расподела побољшава конкуренцију пошто 12% представља скоро 50% српског тржишта.

Kако чињеница да је Понуђачу расподељен капацитет или да је поднео обавезујућу понуду суседном оператору транспортног система (БУЛГАРТРАНСГАЗ и/или ФГСЗ) утиче на расподелу капацитета? Да ли би и повезана лица Понуђача требало да буду поменута у овом контексту?

Овај податак служи Гастранс д.о.о.-у првенствено да би захтевао од Понуђача додатне информације уколико количине које је тражио у Обавезујућој фази се разликују од количина које је тражио/су му расподељене у систему ОСО-у. Понуђач може у табели, поред количина, напоменути да је захтев упутило његово матично/зависно/повезано друштво.

Уговор о транспорт гаса (члан 23.1.5) наводи да Транспортер може да раскине Уговор 23.2.1.1 у случају претеће неспособности плаћања или ако наступи неспособност плаћања Kорисника (члан 23.2.1.1 дефинише супротну ситуацију). Молимо разјаснити и додати још података овом члану, пошто делује веома нејасно.

Гастранс је примио коментаре/предлог текста конкретних измена од Понуђача и припремиће коначну верзију Докумената Обавезујуће фазе узимајући их у обзир у мери у којој је то могуће.

Kако (у којој форми) ће излаз „Хоргош“ бити повезан са мађарским ОТС „ФГСЗ“-ом и како ће се наставити у Мађарској? Где се може пронађи званична информација издата од стране мађарског ОТС?

Ово је предмет уговора о интерконекцији који треба да се закључи са ФГСЗ-ом. За званичну информацију од мађарског ОТС-а, молимо обратите се ФГСЗ-у.

Период обавезујућих понуда за капацитете је ограничен на максималних 20 година, при чему се економски животни век (и економска калкулација) обрачунава за 40 година рада гасовода. Kојом стопом искоришћености и цена се обрачунавају приходи за других 20 година рада (након садашњег обима који је дат на аукцији) да би се остварио комерцијално одржив развој Новог интерконектора?

Обавезујуће понуде су ограничене на период изузећа. Након истека периода изузећа, расподела и коришћење гасовода ће се вршити у складу са тада важећим правом и легислативом.

Kако ће излазне тачке у Србији (са техничким капацитетом од 108.16 Гwх/дан/година) заменити тренутно постојећи и нашироко коришћен мађарско>српски интерконектор (са техничким капацитетом од 136.98 Гwх/дан/година)? Да ли су економски ефекти (губитак прихода) од умањења коришћења мађарско>српског интерконектора обрачунати у моделу одрживости?

Питање није најјасније. Гастранс д.о.о. не управља мађарско>српским интерконектором и не намерава да управља таквим интерконектором већ да изгради сопствену тачку конекције са мађарским системом.

Рок за подношење притужби од три (3) дана од дана пријема обавештења о неприхватању Обавезујуће понуде је нереално кратак, пошто образложење треба да буде наведено за сваки случај.

Овај рок је утврђен Правилима о расподели које је донела Агенција за енергетику.

Шта заправо подразумева значајне измене капацитета који је расподељен у складу са резултатима расподеле капацитета или услова за коришћење капацитета расподељеног у складу са резултатима расподеле капацитета на основу којих Понуђач који је закључио уговор о дугорочном транспорту гаса са ГАСТРАС-ом има право да раскине уговор?

Израз „значајне измене“ проистичу из Правила о расподели. Уколико Kоначно решење о изузећу утврди другачија правила расподеле, Гастранс ће се консултовати са АЕРС-ом о начину примене овог израза.

Молимо доставите рацио потрошње горивог гаса

Рацио ће бити расположив када буду познати параметри за компресорску станицу. Гастранс не очекује да ће рацио бити већи него што је уобичајено према доброј индустријској пракси.

30.04.2018

Укупни резултати испитивања интересовања тржишта прикупљени у складу са правилима поступка (понуде примљене до 15.04) су објављени од стране Гастранса

16.04.2018.

Окончана необавезујућа фаза маркет теста

Гастранс обавештава заинтересоване стране да је 15.04.2018. године истекао рок за достављање необавезујућих понуда по Јавном позиву за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета и истовремено се захваљује свима који су необавезујуће понуде доставили. Збирни коначни резултати ће бити објављени најкасније 30. априла 2018. године, а учесници који су доставили понуде ће бити обавештавани и свим даљим корацима.

6. март 2018

Дана 05. марта 2018. године објављен је јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета будућег гасовода привредног друштва ГАСТРАНС друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад, и у следећим гласилима:

  1. У домаћем штампаном гласилу – Службени гласник Републике Србије број 16/2018 од 05. марта 2018. године
  1. У стручном иностраном гласилу – World Pipelines, издање за март:
  1. Електронска верзија издања за март је доступна на:

http://publications.worldpipelines.com/flip/world-pipelines/2018/March/p3h1aa.html#38

  1. Јавни позив је објављен и на вебсајту World Pipelines:

https://www.worldpipelines.com/business-news/05032018/gastrans-invites-non-binding-bids-for-reservation-of-capacities-for-natural-gas-pipeline/

  1. Информација о објављивању јавног позива у часопису World Pipelines је објављена и на њиховом твитер налогу:

https://twitter.com/WorldPipelines/status/970698186368143360

  1. Као и на фејсбук страници World Pipelines:

https://www.facebook.com/WorldPipelines/

05.март 2018

ГАСТРАНС је објавио Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета, у складу са Одлуком о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад донетом од стране АЕРС.

Текст Јавног позива је доступан на следећем линку: www.gastrans.rs/market_test.

09. фебруар 2018.

САВЕТ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ О НАЧИНУ И РОКОВИМА ИСПИТИВАЊА ИНТЕРЕСОВАЊА ТРЖИШТА ЗА КОРИШЋЕЊЕ БУДУЋЕГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА

Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС) је на седници одржаној 9. фебруара 2018. године донео Одлуку о начину и роковима испитивања интересовања тржишта за коришћење будућег инфраструктурног објекта друштва ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад.

Одлука Савета АЕРС може се преузети на сајту АЕРС, на следећем линку: http://www.aers.rs/FILES/Odluke/2018-02-09_Gastrans-Odluka%20Saveta%20AERS.pdf.

  1. фебруар 2018.

ГАСТРАНС ПОДНЕО АГЕНЦИЈИ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАХТЕВ ЗА ИЗУЗЕЋЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 288. ЗАКОНА О ЕНЕРГЕТИЦИ

ГAСТРАНС д.о.о. Нови Сад поднео је 2. фебруара 2018. године Агенцији за енергетику Републике Србије (АЕРС) захтев за изузеће у складу са чланом 288. Закона о енергетици Републике Србије који се односи на цео инфраструктурни објекат за природни гас – нови гасовод који ће ићи кроз Републику Србију и повезивати бугарски и мађарски национални транспортни систем.

Чланом 288. Закон о енергетици су у законодавство Republike Srbije пренета правила о изузећу прописана тзв. „Трећим пакетом“ прописа Европске уније о заједничким правилима унутрашњег тржишта енергије.