30.04.2018.

Укупни резултати испитивања интересовања тржишта прикупљени у складу са правилима поступка (понуде примљене до 15.04)

16.04.2018.

Окончана необавезујућа фаза маркет теста

Гастранс обавештава заинтересоване стране да је 15.04.2018. године истекао рок за достављање необавезујућих понуда по Јавном позиву за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета и истовремено се захваљује свима који су необавезујуће понуде доставили. Збирни коначни резултати ће бити објављени најкасније 30. априла 2018. године, а учесници који су доставили понуде ће бити обавештавани и свим даљим корацима.

Питања и одговори на дан 28 март

05.03.2018.

Образац за регистрацију

Уговор о чувању поверљивих података

Образац понуде

Јавни позив за подношење необавезујућих понуда за резервацију капацитета

ГАСТРАНС друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад (Гастранс д.о.о.), основано у складу са законима Републике Србије за обављање делатности цевоводни транспорт, разматра изградњу гасовода за транспорт природног гаса на територији Републике Србије, који ће, путем две тачке интерконекције, бити повезан са суседним системима за транспорт природног гаса у Бугарској и Мађарској, а на територији Републике Србије са системом надлежног оператора транспортног система у Републици Србији (у даљем тексту: “гасовод”).

Очекивани датум почетка комерцијалног рада је 01. октобра 2019, међутим овај датум је подложан могућим променама. Тренутни пројекат гасовода предвиђа једну улазну тачку на српско-бугарској граници (локација на територији општине Зајечар) и четири излазне тачке: (1) прва у близини Параћина, општина Параћин, Република Србија; (2) друга у близини Града Панчева, Република Србија; (3) трећа у близини Госпођинаца, општина Жабаљ, Република Србија и (4) четврта излазна тачка на српско-мађарској граници (локација у близини Хоргоша, на територији општине Кањижа). Тренутно се планира пројектовани притисак од 7.4 МПа, максимално дозвољени радни притисак (МАОП) од 6.6 МПа на границама, радни притисак у распону од 6.4МПа до 6.6МПа на Улазној Тачки, од 6 МПа до 6.6 МПа на Излазној Тачки Србија-Параћин и од 6.5МПа до 6.6МПа на Излазним Тачкама Хоргош, Србија-Панчево и Србија-Госпођинци.

Разматрајући изградњу описаног гасовода, ГАСТРАНС д.о.о. процењује да је његова реализација могућа само под условом изузећа гасовода од регулаторних услова, због чега је 02. фебруара 2018. поднео Агенцији за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: “АЕРС”) захтев за своје изузеће од обавезе: (1) организовања оператора транспортног система (раздвајање оператора), (2) регулисаног приступа трећих страна, и (3) примене регулисаних цена, у складу са чланом 288. Закона о енергетици у који су транспоновани услови за одлучивање о праву на изузеће нових инфраструктурних објеката из члана 36. Директиве 2009/73/ЕЗ.

У циљу прецизнијег утврђивања заинтересованости тржишта природног гаса и карактеристика гасовода, Гастранс д.о.о., у складу са Одлуком АЕРС број 40/2018-Д-03/1 (која је објављена на интернет страни http://www.aers.rs/) овим јавним позивом

ПОЗИВА

Сва лица заинтересована за коришћење капацитета будућег гасовода да доставе Гастранс д.о.о. необавезујуће понуде за резервацију капацитета овог гасовода.

Заинтересована лица су дужна да се региструју достављањем прописно попуњеног и потписаног: (1) Обрасца за регистрацију и (2) Уговора о чувању поверљивих података, заједно са доказом о плаћеној Накнади за регистрацију, најкасније до, укључујући и, 05. април 2018, све у ПДФ формату достављеном Гастрансу д.о.о. слањем Обрасца за регистрацију, Уговор о чувању поверљивих података и доказа о плаћеној Накнади за регистрацију на е-маил адресу: info@gastrans.rs, уз насловљавање е-маила следећим речима: “Гастранс гасовод Маркет тест – Фаза Испитивања Интересовања – Регистрација”.

Гастранс д.о.о. ће потврдити пријем регистрације путем е-маила.

Образац за регистрацију треба да буде попуњен на српском или енглеском језику и прописно потписан од стране овлашћеног представника заинтересованог лица у складу са инструкцијама из Образца за регистрацију. Заинтересована лица нису овлашћена да мењању Образац за регистрацију.

Уговор о чувању поверљивих података треба да буде попуњен и на српском и на енглеском језику и прописно потписан од стране овлашћеног представника заинтересованог лица у складу са инструкцијама из Уговора о чувању поверљивих података.

Накнада за регистрацију у износу од ЕУР 5.000,00 треба да буде уплаћена на следећи банковни рачун код Banca Intesa а.д.:

160-4473-43

IBAN: RS35160005380000095158

Образац за регистрацију и Уговор о чувању поверљивих података су доступни за преузимање на www.gastrans.rs/маркет_тест.

Заинтересована лица која су се регистровала ће добити од Гастранс д.о.о. као одговор на регистрациони е-маил, Уговор о чувању поверљивих података потписан од стране Гастранс д.о.о., као и додатну документацију коју чине: (1) Додатне информације о Пројекту, (2) Основни принципи и услови Уговора о транспорту гаса и Правила о раду Гастранса и (3) ХоТ Образац ради давања коментара на Основне принципе и услове.

Заинтересована лица која су се регистровала су дужна да доставе прописно попуњени и потписан Образац понуде у два примерка, као и ХоТ образац ако је примењиво, најкасније до, укључујући и, 15. априла 2018, оба у ПДФ формату достављених Гастранс д.о.о. и АЕРС-у, слањем једног примерка Обрасца понуде на е-маил адресу Гастранс д.о.о.: info@gastrans.rs, а другог примерка Обрасца понуде на е-маил адресу АЕРС-а: aers@aers.rs, уз насловљавање е-маила следећим речима: “Гастранс гасовод Маркет тест – Фаза Испитивања Интересовања – Необавезујућа понуда”.

Гастранс д.о.о. ће потврдити пријем понуде путем е-маила.

Образац понуде треба да буде попуњен на српском или енглеском језику и прописно потписан од стране овлашћеног представника Подносиоца понуде у складу са инструкцијама из Образца понуде. Подносиоци понуде нису овлашћени да мењању Образац понуде.

Образац понуде је доступан на www.gastrans.rs/маркет_тест.

Рок за подношење необавезујућих понуда истиче у 15 часова 15. априла 2018. године по централно-европском времену, а збирни коначни резултати ће бити објављени најкасније 30. априла 2018. године.

Рок за подношење ХоТ Обрасца, ако се не подноси заједно са Обрасцем понуде, истиче у 15 часова 30.04.2018. године по централно-европском времену.

Понуђачи се позивају да у понудама доставе све тражене податке из Обрасца понуде, нарочито количину и врсту захтеваног капацитета, захтеване тачке улаза/излаза и трајање резервације по свом нахођењу за стандардно трајање од 5, 10, 15 или 20 година, почевши од претпостављеног датума почетка комерцијалног рада гасовода или од било које гасне године која почиње после претпостављеног датума почетка комерцијалног рада гасовода до 01. октобра 2039.

Свако домаће правно лице и предузетник и свако страно правно лице, као и оператори транспортног система, чланови Гастранс д.о.о. и њихова зависна и повезана друштва, су овлашћени да поднесу понуду и подносиће такву понуду под истим условима као и трећа лица.

Све понуде поднете на основу овог позива ће бити прикупљене искључиво за потребе спровођења необавезујућег маркет теста природног гаса и неће обавезивати ни понуђача нити Гастранс д.о.о. на било који начин, нпр. да закључе уговор о резервацији/уговор о пружању услуга транспорта природног гаса.

Понуђачи неће сносити никакве финансијске или економске последице у случају одустанка од понуде.

Само понуђачи који поднесу понуде на основу овог јавног позива ће имати право да, по позиву Гастранс д.о.о.-а, учествују као понуђачи и да поднесу обавезујућу понуду у каснијој обавезујућој фази расподеле капацитета, која се спроводи у сврху закључења уговора о транспорту гаса. Гастранс д.о.о. ће накнадно објавити детаље обавезујућој расподели капацитета, под условом да је по овом јавном позиву интересовање тржишта природног гаса довољно за реализацију овог пројекта.

Пројекат гасовода, у погледу максималног понуђеног капацитета, ће бити одређен у зависности од резултата маркет теста за капацитете гасовода на основу необавезујућих понуда поднетих у складу са овим јавним позивом. У зависности од резултата добијених маркет тестом по овом позиву, Гастранс д.о.о. ће проценити потребу и могућност за усклађивањем техно-економских карактеристика планираног гасовода са обимом и трајањем захтеваног изузећа.

Податке о понуђачима, као и садржај понуде, Гастранс д.о.о. ће чувати као поверљиве, под условом да понуђачи означе такве податке као поверљиве у поднетим понудама. Податке које је понуђач означио као поверљиве пословне податке, Гастранс д.о.о. ће штитити у складу са прописима Републике Србије, при чему Гастранс д.о.о. има право и обавезу да приложи све понуде уз обавештење АЕРСу о резултатима необавезујућег маркет теста за природни гас, у сврху одлучивања о захтеву за изузеће. Гастранс д.о.о. је такође овлашћен да користи податке из поднетих понуда на основу овог јавног позива током припреме студија изводљивости за гасовод, као и у поступцима пред надлежним органима Републике Србије и надлежним међународним органима и њиховим члановима који су овлашћени да учествују у одлучивају о захтеву за изузеће гасовода у складу са Законом о енергетици.

Захтеве за додатним информацијама о условима и садржини овог јавног позива, заинтересована лица могу упутити најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, неукључујући последњи дан приликом рачунања. Питања у вези јавног позива могу се упутити е-маилом на следећу е-маил адресу: info@gastrans.rs. Сви одговори ће бити достављени у року од три дана од дана пријема захтева, а сва питања и одговори ће бити објављени на интернет страни Гастранс д.о.о. без података о понуђачу који тражи информацију.