1. Пројекат гасовода

1.1 Колика ће бити дужина гасовода на територији Србије?

Маршрута трасе магистралног гасовода на територији Републике Србије ће ићи од границе са Бугарском, у подручју Зајечара, до границе са Мађарском, у подручју места Хоргош, дужина гасовода ће износити 402 км.

1.2 Одакле ће стизати гас у гасовод?

У пројектовани двосмерни гасовод на територији Републике Србије гас може да стиже из транспортних система Бугарске и Мађарске.

1.3 Колики ће бити капацитет гасовода на територији Србије? Колико гаса ће улазити из Бугарске, а колико ће се испоручивати Мађарској?

Тренутни максимални очекивани технички капацитет на граници са Бугарском износи 12,87 кубних метара годишње, при чему ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад има право да смањи тај капацитет, уколико као одговор на позиве за закуп капацитета буде исказано мање интересовање према обавезном закупу капацитета. (Количина гаса, који стиже из Бугарске, директно зависи од резултата обавезујуће фазе у Бугарској и резултата обавезујуће фазе коју реализује ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад. Исто се односи и на испоруке у Мађарску).

1.4 Колики ће бити пречник и дебљина зидова гасовода?

Пречник цеви ће износити 1220 мм, дебљина зидова цеви се дефинише у складу са пројектним решењем у зависности од категорије гасовода.

2. Вредност пројекта и његово финансирање

2.1 На који начин ће се финансирати изградња гасовода на територији Србије? У ком периоду се очекује повраћај инвестиција од убирања накнада за транзит?

Као што је и прихваћено у таквим великим капиталним пројектима, изградња се делимично финансира од средстава, која обезбеђују чланови Друштва, а делимично од пројектних позајмица.

3. Изградња и експлоатација

3.1 Ко ће се бавити изградњом и пуштањем гасовода у рад?

Заједничка пројектна компанија ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад наступа у својству Инвеститора за реализацију пројекта изградње гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском. Компанија IDC, у оквиру ЕРС уговора, бавиће се пројектовањем, набавком опреме и материјала, грађевинским и монтажним радовима, обуком запослених и пуштањем интерконектора у функцију.

3.2 Колико компресорских станица је планирано за изградњу?

На маршрути трасе је планирана изградња једне Компресорске станице (24 МВт) – на 146 км у подручју места Велика Плана.

4. Правни аспекти

4.1 Да ли пројекат има статус националног пројекта у Србији?

Пројекту изградње магистралног гасовода на територији Републике Србије од границе са Републиком Бугарском до границе са Мађарском одлуком Владе Србије № 351-2858/2019 од 21. марта 2019. год. додељен је статус пројекта од националног значаја.

4.2 Каква је ваша оцена Закључка Енергетске заједнице по питању одлуке Агенције за енергетику о изузимању пројекта изградње Магистралног гасовода од бугарске до мађарске границе везано за поштовање Трећег енергетског пакета?

Компанија ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад је задовољна тиме, што је Секретаријат Енергетске заједнице потврдио да пројекат представља значајан пројекат енергетске инфраструктуре, који треба да повеже бугарски и мађарски систем за транспорт гаса са постојећим системом за транспорт гаса у Републици Србији. Пројекат изградње магистралног гасовода ће значајно ојачати енергетску безбедност Србије и читавог региона, такође ће створити могућности за развој гасификације земље.

4.3 Зашто је изузеће из Трећег енергетског пакета толико важно за реализацију и каснији рад овог гасовода?

У складу са европском праксом нови гасоводи граде се или као модернизација постојећих транспортних система, чијом се градњом баве постојећи оператори транспортних система, или као изградња сасвим нових гасовода, када их граде компаније, које су основане за изградњу и управљање новим гасоводима. Полазећи од постојеће праксе добијања изузећа, изузеће је тражено за изградњу сасвим нових гасовода, и ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад, узимајући у обзир модерну европску праксу, оценио је да режим изузећа представља одговарајући начин реализације пројекта.

4.4 Који је проценат изузећа био затражен? Због чега?

Компанија ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад затражила је изузеће из захтева за поделу права својине, примене правила приступа треће стране и регулације цена, затражено изузеће било је прилагођено резултатима путем слања необавезног позива на закуп капацитета, изучавања тржишта и студија изводљивости. Тешко је рећи који је то конкретно проценат, узимајући у обзир да се изузеће тражило по различитим основама које не могу да се изразе као свеобухватни „проценат изузећа“.

4.5 Како се решавају земљишна питања на маршрути изградње гасовода? На који начин се узимају у обзир интереси власника земље?

У циљу поштовања важећег законодавства Републике Србије, као и законских права и интереса власника земљишних парцела на којима ће се изводити грађевинско-монтажни радови, ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад реализује активности на решавању статуса земљишних парцела у периоду изградње и експлоатације објекта, које укључују:
1. Припрему и усвајање документације о уређењу земљишта, која обезбеђује експропријацију земље у периоду изградње и експлоатације објекта;
2. Исходовање решења о експропријацији земљишта од надлежних служби Републике Србије;
3. Склапање уговора са власницима земљишних парцела;
4. Компензационе исплате власницима земљишних парцела;
5. Упис непокретности после експропријације.
Радови на решавању статуса земљишних парцела одвијају се строго у складу са усвојеним роком реализације објекта. Главни извршилац посла везаног за решавање права на земљишне парцеле је компанија SAIPEM.

5. Екологија и друштвена одговорност

5.1 Шта представља процена утицаја на животну средину и социјалну сферу?

Неопходни услов за безбедну изградњу магистралног гасовода (интерконектора) граница Бугарске – граница Мађарске представља процена утицаја свих процеса изградње на животну средину. Сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину је документ којим се потврђују превентивне мера заштите животне средине засноване на изради студија и спровођењу консултација уз учешће јавности и анализи алтернативних мера, са циљем да се прикупе подаци и предвиде штетни утицаји одређених пројеката на живот и здравље људи, флору и фауну, земљиште, воду, ваздух, климу и географију, материјална и културна добра и узајамно деловање ових чинилаца. Такође, овим документом се утврђују и предлажу мере којима се штетни утицаји могу спречити, смањити или отклонити имајући у виду изводљивост тих пројеката.

6. Актуелна питања

6.1 У 2018. гoдини необавезни позив за закуп капацитета предметног гасовода ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад је наишао на добар одзив. Које компаније су показале интерес за закуп капацитета? На колико година, у којим количинама? Да ли се ради о истим компанијама које су резервисале капацитете у Бугарској?

Комплетни подаци о интересовању добијени на основу необавезног позива за закуп капацитета су објављени у складу са одлукама Агенције за енергетику и јавно су доступни на сајту ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад. Друштво је, у складу са овим одлукама, у обавези да обезбеди поверљивост појединих података.

6.2 Да ли и колико Мишљење Енергетске заједнице обавезује ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад и Србију у вези са изградњом овог инфраструктурног пројекта?

У складу са Законом о енергетици Агенција за енергетику Републике Србије приликом доношења коначне одлуке треба да узме у обзир, колико је то могуће, мишљење Секретаријата Енергетске заједнице.

6.3 Да ли се у будућности може очекивати изградња крака за Републику Српску?

Техничким пројектом гасовода тренутно није предвиђена изградња крака гасовода за Републику Српску.

6.5 Да ли је дефинисана накнада за транзит гаса?

Услови транзита и накнаде за транзит биће дефинисани током преговора.

6.7 Шта ће изградња гасовода донети Србији и њеним грађанима

Потрошња српског гаса непрестано расте, тако да ће потребе за гасом у Србији у будућности бити све већи.
Обим испорука гаса у Србију у периоду од 2014. до 2017. године је повећан за 41%. Током 2018. године извоз ПАО „Газпром“ у Србију је износио 2,15 милијарди кубних метара гаса, што је за 1,2% више у односу на 2017. годину (2,12 милијарди кубних метара). Пројекат изградње магистралног гасовода ће значајно ојачати енергетску безбедност Србије и читавог региона, такође ће створити могућности за развој гасификације земље.

6.8 Молимо Вас за хитан одговор од ког датума се рачуна рок важења од 6 месеци Писма о намерама банке из члана 11.5 Правилника, које понуђач треба да достави уз обавезујућу Понуду? Да ли Писмо о намерама треба да буде обавезујуће или необавезујуће?У којој валути треба да буде Писмо о намерама?

Рок важења од 6 месеци треба да се рачуна од дана издавања писма од стране банке.
Предметно писмо треба да буде обавезујуће и да се односи на ЕУР износ који представља 2/12 годишњих плаћања за резервисни капацитет за прву годину (користе се тарифе из члана 5.3 Правилника).

6.9 У тачци 11.3 горе поменутог документа (појашњења ради: Правилника) се наводи да смо дужни да доставимо адекватне доказе о својој способности да можемо прибавити обезбеђење за испуњење новчаних обавеза. У самом позиву то није дефинисано. Молим Вас за појашњење да ли приликом достављања банкарске гаранције за озбиљност понуде и обрасца обавезујуће понуде треба да доставимо и доказ о својој способности да можемо прибавити обезбеђење за испуњење новчаних обавеза? Уколико је то случај, молим вас за појашњење како то писмо треба да изгледа, у слободној форми или постоји шаблон који је вама прихватљив.

У складу са Позивом уз Обавезујућу понуду се достављају пратећа документа предвиђена Позивом и Правилником, односно гаранција за озбиљност понуде и адекватни докази из чланова 11.4 и 11.5 Правилникао способности Понуђача да може да прибави обезбеђење за испуњење својих новчаних обавеза из Уговора о транспорту природног гаса.

Члан 11.5 Правилника прописује какву садржину писмо треба да има.

6.10 У циљу припреме адекватног уговора о отварању наменског рачуна са банком, молимо вас да појасните следеће одредбе Прилога 1 Правилника (текст гаранције за озбиљност понуде). 1 „да је Понуђач, пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране Корисника, у току периода важности понуде, пропустио или одбио да потпише уговор о транспорту природног гаса, односно измене уговора о транспорту природног гаса, када то од њега буде тражено.“ (појашњења ради: текст на енглеском садржи одређене грешке, док је верзија на српском језику у реду). Који је рок у коме ГАСТРАНС треба да изврши обавештавање о прихватању понуде? Наше је разумевање да су Понуђач и Налогодавац исти субјект нпр. Понуђач је […], Гарант је банка, а Корисник је ГАСТРАНС? Који је рок важења Понуде? Да ли то значи да је Понуђач дужан да закључи Уговор о транспорту природног гаса у период од датума обавештавање Понуђача о прихвату његове понуде до истека рока важења понуде тј. 1. јуна 2019. године?

Модел гаранције за озбиљност понуде из Прилог 1 Правилника садржи грешку (појашњења ради: верзија на енглеском језику садржи грешку), тачна формулација треба да гласи: „да је Понуђач, пошто буде обавештен о прихватању његове понуде од стране Корисника, у току периода важности понуде, пропустио или одбио да потпише уговор о транспорту природног гаса, односно измене уговора о транспорту природног гаса, када то од њега буде тражено.“ Обавештење о прихвату понуде ће бити достављено до 29. марта 2019. године. Понуђач и Налогодавац су исти субјект, Гарант је банка, а Корисник је ГАСТРАНС. Период важења Обавезујуће понуде је одређен у члану 11.7.2 Правилника (6 месеци). У складу са чланом 14.2 Правилника Понуђач је дужан да закључи Уговор о транспорту природног гаса у року од 15 дана од слања потписаног Уговора о транспорту природног гаса од стране ГАСТРАНС-а Понуђачу.

6.11 Обавештавамо вас да […] намерава да поднесе обавезујућу понуду у обавезујућој фази уговарања дугорочнног транспорта природног гаса у капацитету који је изузет актом о изузећу новог интерконектора за природни гас. У складу са чланом 5. став 2, тачка (ии) […] ће поднети гаранцију за озбиљност понуде и то у облику депонованих средстава на ескоу рачуну банке. У прилогу овог е-маила садржан је обрачун вредности трансакције и захтеваног износа депозита. Били бисмо вам захвални уколико бисте могли да погледате и да потврдите обрачун како би […] могао да настави преговоре са банкама. Напомињемо да је обим капацитета садржан у обрачуну је дат искључиво у сврху обрачуна и да се коначни обими који ће бити наведени у обрасцу обавезујуће понуде могу разликовати.

Потврђујемо начин обрачуна који сте доставили у Вашем е-маилу.

6.12 Обавештавамо вас да […] намерава да поднесе обавезујућу понуду у обавезујућој фази уговарања дугорочног транспорта природног гаса у капацитету који је изузет актом о изузећу новог интерконектора за природни гас. […] планира да достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде издату од стране […], као и Писмо о намерама банке о испуњењу Новчаних обавеза по Уговору о транспорту природног гаса. У прилогу овог маил-а садржан је обрачун вредности банкарске гаранције за озбиљност понуде и Писма о намерама. Молимо Вас да нам данас, 15.03.2019. године најкасније до 16h, потврдите обрачун банкарске гаранције за озбиљност понуде, обрачун износа из Писма о намерама као и прихватљивост банке гаранта. Напомињемо да је капацитет наведен у обрачуну дат искључиво у сврху обрачуна и да се обим захтеваног капацитета у обрасцу обавезујуће понуде може разликовати.

Ми смо дошли до мале разлике приликом рачунања, па саветујемо да проверите још једном обрачун. Генерално говорећи, обрачун се врши тако што се узимају износи релевантних тарифа, количине које желите да резервишете, број година за који се закупљује и онда се на тај износ примени релевантан проценат.

Такође треба имати у виду да је планирано да транспорт почне 1.1.2020. године, тако да не би било транспорта током 2019. године.