OBAVEŠTENJE I POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

Društvo GASTRANS d.o.o. Novi Sad osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije za obavljanje delatnosti cevovodni transport, sa sedištem u ulici Narodnog fronta 12, 21000 Novi Sad, MB: 20785683, PIB: 107350223 (u daljem tekstu: “GASTRANS d.o.o.”) ovim putem obaveštava sve zainteresovane korisnike budućeg transportnog sistema GASTRANS d.o.o.-a, o početku javnih konsultacija u vezi sa Nacrtom Pravila o radu transportnog sistema GASTRANS d.o.o. (u daljem tekstu: „javne konsultacije“) koje će trajati 30 dana i pozivaju se da uzmu učešće u javnim konsultacijama.

Ovo obaveštenje i poziv se upućuje kako postojećim korisnicima transportnog sistema koji su sa GASTRANS d.o.o. zaključili dugoročne ugovore o transportu prirodnog gasa (na osnovu Poziva od 08. marta 2019. godine za podnošenje obavezujućih ponuda za ugovaranje dugoročnog transporta prirodnog gasa u kapacitetu izuzetom u skladu sa Rešenjem o izuzeću novog interkonektora za prirodni gas broj 40/2018-D-03/62a od 05. marta 2019. godine) kao i svim potencijalno zainteresovanim korisnicima transportnog sistema koji budu iskazali interesovanje da zaključe sa GASTRANS d.o.o. kratkoročne ugovore o transportu prirodnog gasa (u skladu sa Rešenjem o izuzeću novog interkonektora za prirodni gas broj 40/2018-D-03/62a od 05. marta 2019. godine).

Nacrt Pravila o radu mogu se preuzeti na sledećem linku:

Pravila o radu

Pozivate se da vaše primedbe/komentare/sugestije na Nacrt Pravila o radu date korišćenjem tabele koju možete preuzeti na sledećem linku:

Tabela sa komentarima

Pozivate se da vaše primedbe/komentare/sugestije na Nacrt Pravila o radu, pripremljene u skladu sa gore navedenim instrukcijama dostavite GASTRANS d.o.o.-u najkasnije do 10.10.2019. godine na e-mail adresu: info@gastrans.rs, uz istovremeno obaveštavanje Agencije za energetiku Republike Srbije (u daljem tekstu: „AERS“) tako što ćete u mailu upućenom GASTRANS d.o.o. staviti u cc i AERS korišćenjem sledeće adrese: aers@aers.rs. Prilikom slanja vaših primedbi/komentara/sugestija molimo vas da e-mail naslovite sledećim rečima: „Komentari na Nacrt Pravila o radu transportnog sistema“.

Po prijemu vaših primedba/komentara/sugestija društvo GASTRANS d.o.o. će u najkraćem razumnom roku razmotriti vaše predloge i izjasniće se o njima.

U Novom Sadu, dana 10. septembra 2019. godine