Друштво ГАСТРАНС д.о.о. Нови Сад основано у складу са законима Републике Србије за обављање делатности цевоводни транспорт, са седиштем у улици Народног фронта 12, 21000 Нови Сад, МБ: 20785683, ПИБ: 107350223 (у даљем тексту: “ГАСТРАНС д.о.о.”) овим путем обавештава све заинтересоване кориснике будућег транспортног система ГАСТРАНС д.о.о.-а, о почетку јавних консултација у вези са Нацртом Правила о раду транспортног система ГАСТРАНС д.о.о. (у даљем тексту: „јавне консултације“) које ће трајати 30 дана и позивају се да узму учешће у јавним консултацијама.

Ово обавештење и позив се упућује како постојећим корисницима транспортног система који су са ГАСТРАНС д.о.о. закључили дугорочне уговоре о транспорту природног гаса (на основу Позива од 08. марта 2019. године за подношење обавезујућих понуда за уговарање дугорочног транспорта природног гаса у капацитету изузетом у складу са Решењем о изузећу новог интерконектора за природни гас број 40/2018-Д-03/62а од 05. марта 2019. године) као и свим потенцијално заинтересованим корисницима транспортног система који буду исказали интересовање да закључе са ГАСТРАНС д.о.о. краткорочне уговоре о транспорту природног гаса (у складу са Решењем о изузећу новог интерконектора за природни гас број 40/2018-Д-03/62а од 05. марта 2019. године).

Нацрт Правила о раду могу се преузети на следећем линку:

Правила о раду

Позивате се да ваше примедбе/коментаре/сугестије на Нацрт Правила о раду дате коришћењем табеле коју можете преузети на следећем линку:

Табела са коментарима

Позивате се да ваше примедбе/коментаре/сугестије на Нацрт Правила о раду, припремљене у складу са горе наведеним инструкцијама доставите ГАСТРАНС д.о.о.-у најкасније до 10.10.2019. године на е-маил адресу:  info@gastrans.rs, уз истовремено обавештавање Агенције за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: „АЕРС“) тако што ћете у маилу упућеном ГАСТРАНС д.о.о. ставити у цц и АЕРС коришћењем следеће адресе: aers@aers.rs. Приликом слања ваших примедби/коментара/сугестија молимо вас да е-маил насловите следећим речима: „Kоментари на Нацрт Правила о раду транспортног система“.

По пријему ваших примедба/коментара/сугестија друштво ГАСТРАНС д.о.о. ће у најкраћем разумном року размотрити ваше предлоге и изјасниће се о њима.

У Новом Саду, дана 10. септембра 2019. године