Савет Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС), на седници од 21. фебруара 2020. године донео је Одлуку којом се GASTRANS d.o.o. Novi Sad издаје сертификат као независном оператору транспорта природног гаса. Овом одлуком  је у суштини потврђена прелиминарна Одлука АЕРС донета на седници од 15.августа 2019.године и успостављена иста обавеза за GASTRANS d.o.o. Novi Sad,  да најкасније у року од 6 месеци од почетка оперативног рада достави употребне дозволе или упише право својине на објектима транспортног система природног гаса, као и да достави доказе да самостално послује и управља изграђеним транспортним системом у складу са тачком 4. ст. 1-3 Решења АЕРС о изузећу новог интерконектора за природни гас („Служебни Гласник РС“, бр. 15/19).

Наведена одлука Савета АЕРС је донета у складу са процедуром и условима прописаном Законом о енергетици и Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији, као и условима из Решења АЕРС о изузећу новог интерконектора за природни гас.