24.2.1.3 Кратак опис усаглашене процедуре која се примењује приликом коришћења транспортног система и дефиниције кључних термина

Лице које намерава да користи Услуге транспорта гаса у обавези је да достави Захтев за приступ систему Транспортеру у складу са чланом 3.3 Правила о раду.

Након што установи да су испуњени услови за омогућавање приступа систему, утврђени Законом о енергетици и Правилима о раду, Транспортер закључује Краткорочни УТПГ са Подносиоцем захтева који прихвата да се региструје на Платформи за резервацију капацитета у складу са правилима Платформе за резервацију капацитета и закључи Уговор о коришћењу ГЕИП са Транспортером.

Ако је Лице већ регистровано на Платформи за резервацију капацитета, довољно је да поднесе Захтев за приступ систему и закључи Уговор о коришћењу ГЕИП са Транспортером.

Сваки Корисник, осим Корисника који испуњавају критеријуме Изузећа на основу рејтинга, је обавезан да достави Транспортеру један или више одговарајућих Инструмената обезбеђења плаћања.

Корисник није у обавези да достави инструмент обезбеђења плаћања Транспортеру уколико испуњава било који од следећих критеријума („Изузеће по основу рејтинга“):

 1. Кредитни рејтинг
  • 1.1 дугорочни рејтинг на скали Standard & Poor’s од BBB- или бољи;
  • 1.2 рејтинг на скали Fitch од BBB или бољи;
  • 1.3 дугорочни рејтинг од Baa3 или бољи; или
  • 1.4 235 поена или мање према Creditreform (кредитни индекс оцена 2.0),
 2. је 100% у власништву друштва које испуњава било који од горе наведених услова.

Сваки Корисник који не испуњава критеријуме Изузећа на основу рејтинга дужан је да достави адекватне Инструменте обезбеђења плаћања у виду:

 1. неопозиве, безусловне банкарске гаранције у еврима или у динарима, плативе на први позив и без протеста, на српском или енглеском језику, коју је у складу са Једнообразним правилима за гаранције на позив 758 (URDG 758) издала банка која има дозволу за рад издату од стране Народне банке Србије, односно страна банка или међународна финансијска институција која има рејтинг „BBB-“ од стране Fitch или Standard & Poor’s, односно „Baa3“ од стране Moody’s; и/или
 2. средства у еврима или у динарима, депонована на посебан наменски депозитни (escrow) рачун код банке која има дозволу за рад издату од стране Народне Банке Србије а која поступа у функцији escrow агента.

Корисник може да учествује на аукцији уколико је доставио Транспортеру Инструмент обезбеђења плаћања утврђен тачком 5. Правила о раду и му ако његов Расположиви износ за учествовање на аукцијама, израчунат на начин прописан тачком 5.3.1 Правила о раду и објављен од стране Транспортера преко Платформе за резервацију капацитета, омогућава да уговори најмање један (1) kWh/h Капацитетног производа који се нуди на аукцији.

Платформа за резервацију капацитета спроводи аукцију тако што дозвољава учешће свим Корисницима које је Транспортер верификовао као лица која имају право да учествују на тој аукцији у складу са тачком 7.5. Правила о раду.

Корисници се понаособ обавештавају о Расположивом капацитету који су уговорили на релевантној аукцији слањем Обавештења о уговарању Капацитетног производа које садржи следеће податке: Уговорени капацитет, Капацитетни производ, Датум почетка транспорта, Датум завршетка транспорта, Тачку интерконекције као Уговорену улазну тачку односно Уговорену излазну тачку и Аукцијску цену.  Транспортер на својој интернет страници објављује збирне податке о резултатима аукција.

Резултати аукција за Непрекидни краткорочни капацитет и Комерцијално повратни капацитет (осим Непрекидног дневног капацитета, Непрекидног унутар-дневног капацитета, Комерцијално повратног дневног капацитета и Прекидног дневног капацитета) се објављују следећег радног дана након завршетка аукције.

Резултати аукција за Непрекидни дневни капацитет, Непрекидни унутар-дневни капацитет, Комерцијални повратни дневни капацитет и Прекидни дневни капацитет се објављују не касније од тридесет (30) минута након завршетка аукције.

Дан у коме је Кориснику извршена достава Обавештења о уговарању Капацитетног производа путем Платформе за резервацију капацитета је дан у коме се захтевани обим и врста Капацитетног производа за потребе транспорта на захтеваној Улазној тачки или Излазној тачки сматра уговореним („Уговорени капацитет“).

Даном доставе Обавештења о уговарању Капацитетног производа Кориснику путем Платформе за резервацију капацитета, настаје обавеза Транспортера да омогући Кориснику коришћење Услуге транспорта гаса у Уговореном капацитету почев од Гасног дана који је у Обавештењу о уговарању Капацитетног производа одређен за почетак транспорта гаса, од ког Гасног дана Корисник има право да на Уговореној улазној тачки предаје гас на транспорт, односно да на Уговореној излазној тачки преузима Гас у Уговореном капацитету.

После овога, прелазите на:

ПОГЛАВЉЕ 12. НОМИНАЦИЈЕ
ПОГЛАВЉЕ 13. УПАРИВАЊЕ И ПОТВРДЕ

Гастранс д.о.о. Нови Сад