НАПОМЕНА:

уколико вам се приликом отварања веза ка нашем порталу, отвори додатни прозор са захтевом за сертификат, потребно је да кликните на дугме “Cancel“.

Тачка правила о раду Опис
7.4.2.1. Објављивање аукција за непрекидни годишњи капацитет
7.4.2.2. Објављивање аукција за непрекидни квартални капацитет
7.4.2.3. Објављивање аукција за непрекидни месечни капацитет
7.4.2.4. Одржавање аукција за непрекидни дневни капацитет
7.4.2.5. Одржавање аукција за непрекидни унутар-дневни капацитет
7.4.3.1. Објављивање аукција за комерцијални повратни годишњи капацитет
7.4.3.2. Објављивање аукција за комерцијални повратни квартални капацитет
7.4.3.3. Одржавање аукција за комерцијални повратни месечни капацитет
7.4.3.4. Одржавање аукција за комерцијални повратни дневни капацитет
7.4.4. Одржавање аукција за дневни прекидни капацитет
7.7.2. Објављивање резултата аукција (за годишње, кварталне, месечне и комерцијалне повратне капацитете )
7.7.3. Објављивање резултата аукција (за непрекидне дневне, непрекидне унутар-дневне, комерцијално повратне дневне капацитете и за прекидне дневне капацитете)
16.7.1. Порграм одржавања гасоводног система
18.1.5. Објављивање јавног тендера за набавку природног гаса за сопствену потрошњу
18.5.1.2 Обавештавање Корисника о разумно очекиваном распону процента Гаса за сопствену потрошњу који се расподељује Кориснику
18.5.1.4 Цена по којој Транспортер набавља природни гас за сопствену потрошњу
21.5.1. Нацрт измена краткорочног УТПГ
24.2.1.1. Детаљан опис Kапацитетних производа које нуди
24.2.1.2 Почетне цене за Kапацитетне производе
24.2.1.3 Правила о раду транспортног система природног гаса
24.2.1.3 Краткорочни УТПГ
24.2.1.3 ГЕИП кориснички уговор
24.2.1.3 Информације о квалитету Гаса које најмање укључују ГТВ и Wobbe index
24.2.1.3 Информације о захтеваним притисцима на Тачкама интерконекције
24.2.1.3 Кратак опис процедуре у случају Прекида
24.2.1.3 Кратак опис хармонизоване процедуре која се примењује за коришћење транспортног система, укључујући дефинисање кључних појмова
24.2.1.3 Кратак опис одредбе која се односи на расподелу капацитета и управљање загушењем
24.2.1.3 Кратак опис правила за секундарну трговину капацитетима
24.2.1.3 Кратак опис правила балансирања и израчунавање Накнаде за дебаланс
24.2.1.3 Кратак опис Гасовода и Тачака интерконекције са називима ОСО
24.2.1.3 Кратак опис информације у случају Поремећаја у раду Гасовода
24.2.1.3 Кратак опис процедуре усаглашене са ОСО на Тачкама интерконекције, релеватне за приступ Корисника тим транспортним системима, које се односе на интероперабилност, процедуре номинација и упаривања и друге усаглашене процедуре које дефинишу правила за расподелу количина и балансирање
24.2.1.3 Кратак опис методологије за израчунавање Техничког капацитета
24.3.1.1 максимални Технички капацитет за проток у оба смера
24.3.1.2 укупни уговорени Непрекидни и Прекидни капацитет у оба смера
24.3.1.3 Номинације и Реноминације у оба смера
24.3.1.4 непрекидни и прекидни Расположиви капацитет у оба смера
24.3.1.5 стварни физички проток Гаса
24.3.1.6 планирани и стварни Прекид
24.3.1.7 планирани и непланирани прекиди Непрекидних капацитета те информације о поновном успостављању Непрекидних капацитета (посебно одржавање Гасовода и вероватно трајање евентуалних прекида због одржавања). Планирани прекиди објављују се најмање четрдесет (42) дана унапред
24.3.1.8 појава неуспешних, правно ваљаних понуда за Непрекидне Капацитетне производе у трајању од месец дана или дужем, укључујући број и количине из неуспешних понуда
24.3.1.9 на којим Тачкама интерконекције и када су Непрекидни Капацитетни производи у трајању од месец дана или дужем, уговорени по Аукцијској цени вишој од Почетне цене
24.3.1.10 На којим Тачкама интерконекције и када се ни један Непрекидни Капацитетни производи у трајању од месец дана или дужем не нуди на аукцијама из тачке 7. ових правила
24.3.1.11 укупан капацитет стављен на располагање применом поступака управљања загушењем
24.3.2. Информације из тачака 24.3.1.1, 24.3.1.2 и 24.3.1.4 ових правила објављују се за период од најмање осамнаест (18) месеци унапред
24.3.3. Транспортер објављује историјске податке из тачака 24.3.1-24.3.7 ових правила за последњих пет (5) година.
24.3.4. Транспортер свакодневно објављује измерене вредности ГТВ или Wоббе индекса за све Тачке интерконекције. Привремени се подаци објављују најкасније три (3) дана након одговарајућег Гасног дана. Коначни подаци се објављују у року од три (3) месеца од завршетка одговарајућег месеца.
24.3.5. Транспортер објављује расположиве, уговорене и техничке капацитете на годишњој основи за наредних десет (10) година. Информације се иновирају најмање месечно.
24.3.6. Транспортер свакодневно објављује укупну количину капацитета која је понуђена и уговорена путем секундарне трговине капацитетима
24.3.7. Транспортер објављује Капацитетне производе и време за реализацију секундарне трговине капацитетима
24.3.8. Транспортер, ако се не примењује СОБ, доставља сваком Кориснику за сваки балансни период, количине Дебаланса и износ Накнаде за дебаланс
24.3.9. Транспортер, ако се не примењује СОБ, објављује количину Гаса у транспортном систему на почетку сваког Гасног дана и процену количина Гаса на крају Гасног дана
24.3.10. Транспортер обезбеђује калкулатор за израчунавање трошкова транспорта на основу Почетних цена које ће се користи на аукцијама
24.4.1.1 образац Захтева за приступ систему из тачке 3.3 ових правила
24.4.1.2 Сет стандардизованих порука из тачке 4.1.2 ових правила
24.4.1.3 Е-маил адресе и број факса из тачке 4.1.3 ових правила
24.4.1.4 Индикативни модел препоручене садржине банкарске гаранције из тачке 5.1.1.1 ових правила
24.4.1.5 Пројекат додатних капацитета и модел уговора о приступу систему и транспорту природног гаса за додатне капацитете из тачке 9.3.5 ових правила
24.4.1.6 Образац Обавештења о трговини из тачке 11.2.1 ових правила
24.4.1.7 Листу Тачака интерконекције на којима се прихватају Једностране номинације из тачке 12.2.2 ових правила
24.4.1.8 Образац Номинација из тачке 12.4.1 правила о раду – НОМИНИТ
24.4.1.8 Образац Номинација из тачке 12.4.1 правила о раду – НОМРЕС
24.4.1.9 Случајеве предвиђене Споразумом о оперативном баласирању када за Кориснике може настати Дебаланс у смислу тачке 15.1.7 ових правила
24.4.1.10 CGP и CNG из тачке 15.4. ових правила
24.4.1.11 Текст Нацрта измене из тачке 21.5.1 ових правила
24.4.1.12 Акт о изменама Правила о раду из тачке 21.6.4 ових правила
25.8. Одлука АЕРС-а о давању саласности на Гастранс правила о раду транспортног система