24.2.1.3 Ограничење и обустава транспорта гаса у случају поремећаја у систему

Транспортер има право да ограничи и/или обустави пружање Услуге транспорта гаса у случају:

  • Редовног одржавања и
  • Ограничења капацитета.

Транспортер има право да прекине коришћење уговореног Прекидног капацитета и у случајевима који укључују, али се не ограничавају на квалитет Гаса, притисак, температуру, профил протока Гаса, Реноминације на више корисника који имају уговорен Непрекидни капацитет, Одржавање, узводна или низводна ограничења и управљање капацитетом на основу процедура за управљање преоптерећењем („Прекид“).

У том случају, Транспортер ограничава/обуставља пружање Услуге транспорта гаса на свакој релевантној Тачки интерконекције према следећем редоследу:

  1. Прекидни унутар-дневни капацитет и затим Прекидни дневни капацитет, сразмерно, у мери која је неопходна да омогући Транспортеру пружање Непрекидног капацитета и Комерцијалног повратног капацитета;
  2. Непрекидни капацитет, само уколико је целокупан Прекидни капацитет ограничен, у складу са тачком 14.2.2 Правила о раду у мери која је неопходна да омогући Транспортеру пружање Непрекидног капацитета и Комерцијалног дугорочног повратног капацитета (уколико је примењиво);
  3. Комерцијални повратни капацитет, само уколико је ограничење капацитета проузроковало да је физички проток мањи од Минималног протока на релевантној Тачки интерконекције.

Напрекидни капацитет из тачке 14.2.1.2 Правила о раду и Комерцијални повратни капацитет из тачке 14.2.1.3 Правила о раду се ограничавају/обустављају према следећем распореду:

  1. Непрекидни дневни капацитет и Комерцијални повратни дневни капацитет, сразмерно, у мери која је неопходна да омогући Транспортеру пружање Непрекидног капацитета и Комерцијалног дугорочног повратног капацитета;
  2. Непрекидни месечни капацитет и Комерцијални повратни месечни капацитет, сразмерно, у мери која је неопходна да омогући Транспортеру пружање Непрекидног капацитета и Комерцијалног дугорочног повратног капацитета;
  3. Непрекидни квартални капацитет и Комерцијални повратни квартални капацитет, сразмерно, у мери која је неопходна да омогући Транспортеру пружање Непрекидног капацитета и Комерцијалног дугорочног повратног капацитета;
  4. Напрекидни годишњи капацитет и Комерцијални повратни годишњи капацитет, сразмерно, у мери која је неопходна да омогући пружање Услуга транспорта гаса.

У случају Прекида прво се прекида Прекидни унутар-дневни капацитет, затим прекидни дневни капацитет и на крају Комерцијални повратни капацитет по редоследу из тачке 14.2.2 Правила о раду.

Без обзира на редослед утврђен у тачки 14.2 Правила о раду, сваки Корисник има право, након пријема обавештења о ограничењу капацитета, да пошаље Номинације/Реноминације са Номинованим количинама које су мање од количине које Транспортер може да стави на располагање том Кориснику. У том случају, Транспортер расподељује између осталих Корисника, сразмерно, разлику између количине коју Транспортер може да стави на располагање том Кориснику и Номинованих количина тог Корисника. Уколико тај Корисник има право на умањење Накнаде за транспорт, има право на целокупну разлику између Уговорених капацитета и количине Гаса из Номинације ако је Транспортер послао обавештење о ограничењу капацитета пре крајњег рока за слање Номинација, и/или између количине Гаса из Номинације и количине Гаса из Реноминације ако је Транспортер послао обавештење о ограничењу капацитета након крајњег рока за слање Номинација.

Транспортер је дужан да пошаље обавештење о ограничењу и/или обустављању Услуге транспорта гаса свим Корисницима. Транспортер је такође дужан да пошаље обавештење о прекиду пружања Услуге транспорта гаса свим Корисницима који су њиме погођени, имајући у виду догађаје наведене у тачки 14.1 Правила о раду. У сваком случају Транспортер ће употребити Разумне напоре (узимајући у обзир релевантне околности) како би доставио обавештење најмање четрдесет пет (45) минута пре наступања ограничења и/или обуставе, тј. прекида пружања Услуге транспорта гаса.

Обавештење из тачке 14.3.1 Правила о раду садржи податке о догађају због ког је ограничење и/или обустава или прекид Услуге транспорта гаса неопходан, количину капацитета на релевантној Тачки интерконекције коју Транспортер може да стави на располагање погођеним Корисницима током трајања тог догађаја у случају ограничења капацитета и процену Транспортера о трајању ограничења и/или обуставе или прекида.

Уколико је Транспортер већ послао погођеним Корисницима Обавештења о потврђеној количини за Гасни дан на који се обавештења из ове тачке односе, Транспортер је дужан да пошаље погођеном Кориснику ново Обавештење о потврђеној количини са измењеним Потврђеним количинама на релевантној Тачки интерконекције.

На крају, извршиће се обрачун смањења капацитета и биће достављен Правном, Комерцијалном и Финансијском сектору (о томе ће бити обавештени руководилац и заменик руководиоца ГДЦ) за потребе обрачуна смањења Накнаде за транспорт за погођене Кориснике у складу са тачком 14.1.3 како би гласила како следи:

Када Транспортер Кориснику са закљученим Краткорочним УТПГ не стави Уговорени капцитет на располагање на Уговореној улазној и/или излазној тачки и не пружи Услуге транспорта, осим из разлога Редовног одржавања или одбијања Номинације Корисника у случају Гаса који не одговара прописаном квалитету у складу са тачком 17.2 Правила о раду, тада ће се, за сваки час када до таквог пропуста дође, износ Накнаде за транспорт који би Корисник платио за тај час умањити сразмерно за разлику између Уговореног капацитета и количине Гаса из обавештења о ограничењу капацитета, ако је Транспортер послао обавештење о ограничењу капацитета пре крајњег рока за слање Номинација, или за разлику између количине Гаса из Номинације и количине Гаса из обавештења о ограничењу капацитета ако је Транспортер послао обавештење о ограничењу капацитета након крајњег рока за слање Номинација током часа неизвршавања транспорта у односу на Уговорени капацитет.

Корисници са закљученим Дугорочним УТПГ имају право на умањење Накнаде за транспорт у случају Ограничења капацитета у складу са одредбама Дугорочног УТПГ.

Gastrans d.o.o Novi Sad