24.2.1.3 – 15. БАЛАНСИРАЊЕ И РАСПОДЕЛА

 

15.1 Опште одредбе

15.1.1 Транспортер балансира Гасовод на принципима минималних трошкова, транспарентности и недискриминације на начин који је ефикасан и не намеће непотребне трошкове Корисницима, тако што:

15.1.1.1 закључује Споразум о оперативном балансирању и процедуре са ОСО; или

15.1.1.2 користи све техничке мере укључујући измену протока Природног гаса, захтева да Корисници поднесу Реноминације, користи лајнпак Гасовода; или

15.1.1.3 обрачунава и наплаћује Корисницима Дебаланс; или, уколико је неопходно,

15.1.1.4 купује или продаје Природни гас за потребе балансирања.

15.1.2 Корисник је дужан да обезбеди сваког Гасног дана да су количине Природног гаса које испоручује на Улазној тачки Кирево/Зајечар једнаке количинама Природног гаса које преузима на Излазној тачки(ама).

15.1.3 Дебаланс Корисника је разлика између количине Природног гаса испоручене на Улазној тачки и количина Природног гаса преузетих на Излазној тачки(ама) за Гасни дан.

15.1.4 Дебаланс Корисника у Физичком току је позитиван кад је TDFTk из тачке 15.3.1 ових правила позитиван, а Дебаланс Корисника за Комерцијални повратни капацитет је позитиван кад је TDKPk из тачке 15.3.2 ових правила позитиван.

15.1.5 Дебаланс Корисника у Физичком току је негативан кад је TDFTk из тачке 15.3.1 ових правила негативан, а Дебаланс Корисника за Комерцијални повратни капацитет је негативан кад је TDKPk из тачке 15.3.2 ових правила негативан.

15.1.6 За Корисника се обрачунава Дебаланс и Накнада за дебаланс у складу са овим правилима.

15.1.7 Ако је закључен Споразум о оперативном балансирању за Корисника може настати Дебаланс само у случајевима предвиђеним Споразумом о оперативном балансирању које Транспортер објављује на својој интернет страници.

15.1.8 Транспортер примењује тачку 15.1.1.4 ових правила уколико процени да ће доћи до дебаланса који ће проузроковати промену притиска Гасовода која је већа од оперативно дозвољене. Приликом процене узеће се у обзир: i) Номинације/Реноминације, ii) оперативне информације које су добијене од ОСО и iii) процена Транспортера који поступа са Пажњом доброг стручњака.

15.1.9 Транспортер, за потребе балансирања система у складу са тачком 15.1.1.4 ових правила купује и продаје Гас за потребе балансирања система на Платформи за трговину гасом. Уколико Платформа за трговину гасом није доступна, пре почетка Гасне године, Транспортер организује јавни тендер ради куповине и продаје гаса за балансирање за период од једне Гасне године и објављује га на својој интернет страници.

 

15.2 Расподела Гаса по Корисницима

15.2.1 Коришћењем Споразума о оперативном балансирању, Транспортер обезбеђује да су Расподељене количине Корисника на релевантној Тачки интерконекције једнаке Потврђеним количинама Корисника, а да се разлика између Расподељених количина и Измерених количина на релевантној Тачки интерконекције расподељује на рачун оперативног балансирања који имају Транспортер и ОСО. У случајевима предвиђеним Споразумом о оперативном балансирању, које Транспортер објављује на својој интернет страници, Расподељене количине Корисника на релевантној Тачки интерконекције се обрачунавају на начин предвиђен Споразумум о оперативном балансирању.

15.2.2 Уколико Споразум о оперативном балансирању није закључен за одређену Тачку интерконекције, Расподељене количине за сваког Корисника за сваки Гасни дан се обрачунавају на следећи начин:

15.2.2.1 Расподељење количине за Комерцијални повратни ток за Улазну тачку Хоргош/Кишкундорожма 1200, Улазну тачку Србија и Излазну тачку Кирево/Зајечар су једнаке Потвђеним количинама;

15.2.2.2 Расподељење количине за Физички ток за Улазну тачку Кирево/Зајечар, Излазну тачку Србија и Излазну тачку Хоргош/Кишкундорожма 1200 су једнаке Потврђеним количинама коригованим за производ процентуалног учешћа Потврђених количина Корисника у укупним Потврђеним количинама свих Корисника у тој Tачки интерконекције у Физичком току и разлике између Измерених количина и свих Потврђених количина у тој Тачки интерконекције, а што се израчунава по следећој формули:

RKk = PKk + (PKk / ΣPK) * (ΣIKΣPKFP)

Где је:
RKk Расподељене количине за Корисника k за Гасни дан d у Физичком току за Тачку интерконекције,
PKk Потврђене количине за Корисника k за Гасни дан d у Физичком току за Тачку интерконекције,
ΣPK Потврђене количине свих Корисника за Гасни дан d у Физичком току за Тачку интерконекције,
ΣIK Измерене количине за Гасни дан d за Тачку интерконекције,
ΣPKFP Потврђене количине свих Корисника и Транспортера у Физичком току и у Комерцијално повратном току за Гасни дан d за Тачку интерконекције.

15.2.2.3  Расподељене количине ће бити једнаке Потврђеним количинама у случају да ОСО у Излазној тачки Хоргош/Кишкундорожма 1200 не достави податке о измереним количинама до момента који је одређен у Споразуму са ОСО.

15.2.3 Расподељене количине на ВТР су једнаке Потврђеним количинама на ВТР и/или Балансним Номинацијама.

 

15.3 Утврђивање Дебаланса Корисника

15.3.1 За Физички ток:

Дебаланс за Физички ток за Гасни дан d и за Корисника k Транспортер обрачунава према следећој формули:

TDFTk=ΣFTULkΣFTIZk + ΣVTRKkΣVTRPk

Где је:
TDFTk Дебаланс у Физичком току за Гасни дан d и за Корисника k,
FTULk Расподељене количине на Улазној тачки Кирево/Зајечар у Физичком току за Гасни дан d и за Корисника k,
FTIZk Расподељене количине за сваку Уговорену излазну тачку у Физичком току за Гасни дан d и за Корисника k,
VTRKk Расподељене количине које је Корисник k купио на ВТР,
VTRPk Расподељене количине које је Корисник k продао на ВТР.

15.3.2 а Потпуни повратни и Полуповратни ток

Дебаланс за Потпуни повратни ток за Гасни дан d и за Корисника к је једнак нули (0). За Полуповратни ток Транспортер обрачунава према следећој формули:

TDKPk = ΣKPULkΣKPIZk

Где је:
TDKPk Дебаланс за Полуповратни ток за Гасни дан d и за Корисника k,
KPULk Расподељене количине на свакој Уговореној улазној тачки за Полуповратни ток за Гасни дан d и за Корисника k,
KPIZk Расподељене количине на свакој Уговореној излазној тачки за Полуповратни ток за Гасни дан d и за Корисника k.

15.3.3 Дебаланс Корисника

Дебаланс за Гасни дан d за Корисника k је једнак збиру дебаланса из тачака 15.3.1 и 15.3.2 ових правила.

 

15.4 Накнада за дебаланс Корисника

15.4.1 Транспортер утврђује Накнаду за дебаланс Корисника сваког Гасног дана за који Корисник има Расподељене количине. Накнада за дебаланс Корисника за сваки Гасни дан у Гасном месецу се обрачунава у складу са Краткорочним УТПГ, односно Уговором о балансирању.

15.4.2 У случају позитивног Дебаланса, Транспортер обавештава Корисника о износу Накнаде за дебаланс који Корисник треба да обрачуна Транспортеру, при чему се Накнада за дебаланс утврђује на следећи начин:

NDDPk = TDk * CGP

Где је:
NDDPk Накнада за позитивни дебаланс за Гасни дан d и за Корисника k,
TDk апсолутна вредност Дебаланса за Гасни дан d и за Корисника k обрачуната у складу са тачком 15.3.3 ових правила,
CGP је цена Природног гаса која се одређује као цена гаса за Гасни дан d на Платформи за трговину гасом, а ако платформа није доступна CGP је цена Природног гаса по којој Транспортер продаје природни гас за Гасни дан d на основу уговора за набавку и продају Гаса за потребе балансирања из тачке 15.1.9 ових правила.

15.4.3 У случају негативног Дебаланса, Транспортер обрачунава Накнаде за дебаланс Кориснику при чему се Накнада за дебаланс утврђује на следећи начин:

NDDNk = TDk * CGN

Где је:
NDDNk Накнада за негативни дебаланс за Гасни дан d и за Корисника k,
TDk апсолутна вредност Дебаланса за Гасни дан d и за Корисника k обрачуната у складу са тачком 15.3.3 ових правила,
CGN је цена Природног гаса која се одређује као цена гаса за Гасни дан д на Платформи за трговину гасом, а ако платформа није доступна CGN је цена Природног гаса по којој Транспортер купује природни гас за Гасни дан d на основу уговора за набавку и продају гаса за потребе балансирања из тачке 15.1.9 ових правила.

15.4. CGP и CGN имају исту вредност за Гасни дан d ако је Платформа за трговину гасом доступна.

15.4.5 Транспортер објављује CGP и CGN за сваки Гасни дан d на својој интернет страници.

Гастранс д.о.о Нови Сад