24.2.1.3 – 10. СЕКУНДАРНА ТРГОВИНА КАПАЦИТЕТИМА

10.1 Опште одредбе

10.1.1 Секундарна трговина Уговореним капацитетом може да буде извршена као Уступање или Давање на коришћење.

10.1.2 Секундарна трговина капацитетом који је уговорен Краткорочним УТПГ, односно Дугорочним УТПГ се одвија на Платформи за резервацију капацитета. Корисник који има Дугорочни УТПГ може да располаже Уговореним капацитетима на секундарном тржишту капацитета и на начин који је уговорио Дугорочним УТПГ.

10.1.3 Корисник који намерава да учествује у секундарној трговини капацитетима дужан је да се придржава услова за приступ Платформи за резервацију капацитета који су одређени у општим условима пословања Платформе за резервацију капацитета.

10.2 Давање на коришћење

10.2.1 Корисник има право да, под условима иза тачке 10.2.2. ових правила, омогући другом Кориснику или трећем Лицу („Подзакупац“) коришћење дела или целокупно Уговореног капацитета у ком случају Корисник поступа као транспортни агент Подзакупца.

10.2.2 Транспортер ће прихватити предлог за Давање на коришћење преко Платформе за резервацију капацитета у року од двадесет и четири (24) часа од пријема информације од Платформе за резервацију капацитета да је Корисник послао предлог Транспортеру да прихвати Давање на коришћење , под условом да:

10.2.2.1 Корисник остане и даље одговоран Транспортеру у истој мери као да се предметни Природни гас транспортује у његово име;

10.2.2.2 Корисник остане одговоран за пословање са Транспортером и Транспортер не ступи ни у какав однос са Подзакупцем(има) и Номинације које поднесе Подзакупац се не узимају у обзир;

10.2.2.3 Корисник, поступајући као транспортни агент, обезбеђује да Подзакупац има Право над Гасом у погледу целокупног Гаса који Корисник у име Подзакупца стави на располагање и/или преузима на релевантној Тачки интерконекције;

10.2.2.4 свако остваривање права између Корисника и Подзакупца у односу на део или сав Уговорени капацитет који је дат на коришћење ни на који начин не утиче на права и обавезе између Корисника и Транспортера.

10.2.3 Транспортер нема већу одговорност него у случају када сав Природни гас транспортује само за Корисника и обавезе из ових правила испуњава само за Корисника, тако да је Корисник дужан да обештети Транспортера за све додатне трошкове који наступе као резултат Давања на коришћење.

10.2.4 Минимални период Давања на коришћење је један (1) Гасни дан.

10.2.5 Корисник може да тргује својим Уговореним капацитетом путем Давања на коришћење са другим Корисником и/или трећим Лицем.

10.2.6 Корисници отказују Давање на коришћење у складу са правилима Платформе за резервацију капацитета.

10.3 Уступање

10.3.1 Корисник има право да Уступи („Уступилац“) свој Уговорени капацитет у потпуности или само један његов део сваком Кориснику („Пријемник“) уколико су испуњени услови из тачке 10.3.2 ових правила.

10.3.2 Транспортер ће потврдити да прихвата Уступање преко Платформе за резервацију капацитета у року од двадесет и четири (24) часа од пријема предлога Уступиоца и Пријемника упућеног путем Платформе за резервацију капацитета Транспортеру, под следећим условима:

10.3.2.1 да је достављени Инструмент обезбеђења плаћања од стране Пријемника у складу са тачком 5. ових правила укључујући и услов да износ Инструмента обезбеђења плаћања одговара вредности из тачке 5.1.5 ових правила за сав Уговорени капацитет укључујући и количину уступљеног капацитета, осим у случају да Пријемник испуњава критеријуме из Изузећа на основу рејтинга; и

10.3.2.2 Пријемник коме се уступа Уговорени капацитет или његов део уговорен на основу Дугорочног УТПГ, има закључен Уговор о балансирању са Транспортером.

10.3.3 Уступање које испуњава услове из тачке 10.3.2 ових правила сматра се уговореним и производи дејство између Транспортера, Пријемника и Уступиоца у тренутку када Транспортер потврди Пријемнику и Уступиоцу путем Платформе за резервацију капацитета да прихвата предлог за Уступање.

10.3.4 Уступањем се Уговорени капацитет Уступиоца у целини или делимично и са њим повезана права и обавезе уступају Пријемнику, а Уступилац може да користи Услугу транспорта у обиму преосталог дела свог Уговореног капацитета, уколико постоји. Уколико је уступљен целокупни Уговорени капацитет Уступиоца уговорен на основу Дугорочног УТПГ, Дугорочни УТПГ тог Уступиоца престаје.

10.3.5 Од момента из тачке 10.3.3 ових правила, сматра се да су Пријемник и Уступилац са Транспортером уговорили измене Краткоричних УТПГ, и/или Дугорочних УТПГ тако да се количина Уговореног капацитета Пријемника увећа за количину Уговореног капацитета који му је Уступљен, а да се количина Уговореног капацитета Уступиоца умањи за исту количину.

10.3.6 Даном доставе обавештења о Уступању путем Платформе за резервацију капацитета, настаје обавеза на страни Транспортера да омогући Пријемнику коришћење Услуге транспорта гаса почев од Гасног дана који је у обавештењу о уступању одређен за почетак транспорта гаса у количини обрачнатој у складу са тачком 10.3.5 ових правила, од ког Гасног дана Пријемник има право да на Уговореној улазној тачки предаје Гас на транспорт, односно да на Уговореној излазној тачки преузима Гас са транспорта у Уговореном капацитету.

10.3.7 Даном доставе обавештења из тачке 10.3.6 ових правила путем Платформе за резервацију капацитета оно постаје саставни део Краткорочног УТПГ, односно Дугорочног УТПГ, без потребе да га Транспортер и Пријемник потпишу, с тим да се оно примењује најкасније од Гасног дана који претходи Гасном дану у коме Пријемник има право да предаје Гас на транспорт.

10.3.8 Минимални период Уступања је један (1) Гасни дан.

10.3.9 Корисници могу да одустану од Уступања у складу са правилима Платформе за резервацију капацитета.

Гастранс д.о.о Нови Сад