24.2.1.3 ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У СЛУЧАЈУ ПОРЕМЕЋАЈА У СИСТЕМУ

16.1 Програм одржавања

16.1.1 Транспортер сваке године, за наредну календарску годину, доноси Програм одржавања. Приликом израде овог Програма одржавања Транспортер се консултује са Корисницима и ОСО о усклађивању термина Одржавања.

16.1.2 Консултације почињу најкасније 01. октобра, сваке године, подношењем Корисницима и ОСО предлога Програма одржавања који је припремио Транспортер.

16.1.3 До 30. новембра предметне године, Корисници предлажу Транспортеру период одржавања, при чему улажу разумне напоре да у свакој години предложе период одржавања тако да буде у периоду између 01. маја и 31. августа те Гасне године.

16.1.4 До 31. децембра текуће године, Транспортер обавештава Кориснике (путем Гастранс електронске информационе платформе) о својој одлуци, узимајући у обзир и период одржавања предложен од стране Корисника и захтеве ОСО, при коначном утврђивању Програма одржавања за ту годину („Програм одржавања“).

16.1.5 Програм одржавања садржи: писани опис врсте и обима послова које Транспортер предлаже да изведе као и трајање и време извођења за сваки од предвиђених периода одржавања, Тачке интерконекције на које одређени период одржавања утиче, очекивано умањење капацитета на Тачкама интерконекције током сваког Гасног дана предвиђеног Програмом одржавања као и остале информације које Транспортер сматра да су потребне. Транспортер обезбеђује да Програм одржавања буде реализован током Вансезоне.

16.1.6 Уколико Транспортер измени свој Програм одржавања дужан је да о томе обавести Кориснике и ОСО у року не краћем од тридесет (30) дана од планираног почетка радова.

16.1.7 Транспортер Програм одржавања објављује на својој интернет страници као и све евентуалне измене Програма одржавања.

16.1.8 Транспортер је дужан да пет (5) Радних дана пре почетка радова на одржавању обавести Кориснике и ОСО о почетку радова.

16.1.9 Транспортер је дужан да води евиденцију о трајању ограничења односно обуставе Услуге транспорта гаса за сваку Тачку интерконекције, односно евиденцију о нивоу умањења капацитета.

16.1.10 Транспортер обезбеђује да Одржавање не прелази десет (10) дана сваке Гасне године.

16.1.11 Транспортер чува и доставља надлежним органима на њихов захтев податке на дневном нивоу о трајању радова на Одржавању и трајању ограничења односно обуставе Услуге транспорта гаса који су се догодили. Информације ће бити доступне на њихов захтев и Корисницима који су погођени било којим ограничењем односно обуставом Услуге транспорта гаса.

16.2 Управљање у случају поремећаја у раду Гасовода

16.2.1 Поремећај у раду Гасовода је краткотрајни непланирани поремећај испоруке услед хаварија и других непредвиђених ситуација због којих је угрожена сигурност рада система, као и због Непредвиђених радова.

16.2.2 Транспортер, предузима све могуће мере како би отклонио поремећај у раду Гасовода у што је могуће краћем року.

16.2.3 У случају настанка поремећаја у раду Гасовода, Транспортер обавештава Кориснике о разлозима и трајању ограничења односно обуставе Услуге транспорта гаса без одлагања.

16.2.4 Изузетно, Транспортер може:

16.2.4.1 без претходног обавештења ограничити односно обуставити Услугу транспорта гаса у случају дејства више силе, хаварије и у другим непредвиђеним случајевима о чему у најкраћем могућем року обавештава Кориснике, и

16.2.4.2 ограничити односно обуставити Услугу транспорта гаса појединачном Кориснику, у случају да Корисник не промени Номинацију у складу са захтевом Транспортера, када је угрожена безбедност рада Гасовода.

16.2.5 Транспортер води евиденцију о свим ограничењима односно обуставама Услуге транспорта гаса насталих услед поремећаја у раду Гасовода и њиховом временском трајању.

16.2.6 Транспортер у укупан број дана планиран за Одржавање урачунава ограничења односно обуставе Услуге транспорта гаса који су настали услед Непредвиђених радова.

16.2.7 У случају наступања опште несташице Природног гаса или поремећаја у раду Гасовода, Транспортер поступа у складу са Законом о енергетици и прописом који уређује услове испоруке и снабдевања Природним гасом.

16.2.8 У случају ванредне ситуације може доћи до Физичког повратног тока.

16.3 Умањење плаћања Накнаде за транспорт

Транспортер врши умањење Накнаде за транспорт из Краткорочног УТПГ и/или Дугорочног УТПГ у складу са одредбама о умањењу из тачке 14.1.3 односно тачке 14.1.4 ових правила, ако током периода одржавања радови на Редовном одржавању трају дуже од десет (10) дана годишње и доводе до ограничења или обуставе испоруке Гаса. До умањења Накнаде за транспорт неће доћи ако је ограничење или обустава настала услед дејства више силе или хаварије која је настала дејством трећих лица или уколико је поремећај у раду Гасовода настао због немара или пропуста Корисника.

Гастранс д.о.о Нови Сад