24.2.1.3 КРАТАК ОПИС ПРОЦЕДУРЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕКИДА

14.1 Опште одредбе

14.1.2 Транспортер има право да прекине коришћење уговореног Прекидног капацитета и у случајевима који укључују, али се не ограничавају на квалитет Гаса, притисак, температуру, профил протока Гаса, Реноминације на више корисника који имају уговорен Непрекидни Капацитет, Одржавање, узводна или низводна ограничења и управљање капацитетом на основу процедура за управљањем загушењима („Прекид“).

14.1.3 Када Транспортер Кориснику са закљученим Краткорочним УТПГ не стави Уговорени капацитет на располагање на Уговореној улазној тачки и/или Уговореној излазној тачки и не пружи Услуге транспорта, осим из разлога Редовног одржавања или одбијања Номинације Корисника у случају Гаса који не одговара прописаном квалитету у складу са тачком 17.2 ових правила, тада ће се, за сваки час када до таквог пропуста дође, износ Накнаде за транспорт који би Корисник платио за тај час умањити пропорционално за разлику између Уговореног капацитета и количине Гаса из обавештења о ограничењу капацитета, ако је Транспортер послао обавештење о ограничењу капацитета пре крајњег рока за слање Номинација, односно за разлику између количине Гаса из Номинације и количине Гаса из обавештења о ограничењу капацитета ако је Транспортер послао обавештење о ограничењу капацитета након крајњег рока за слање Номинација током часа неизвршавања транспортау односу на Уговорени капацитет.

Гастранс д.о.о Нови Сад