24.2.1.3 Процедура договорена са ОСО на тачкама интерконекције

Размена информација о корисницима

Гастранс ће доставити суседном ОТС списак корисничких шифара које ће корисници користити приликом номиновања количина природног гаса за транспорт транспортним системом Гастранса.  Поред тога, оператори суседних система ће доставити Гастрансу списак корисничких шифара које ће корисници користити приликом номиновања количина природног гаса за транспорт транспортним системима суседних оператора.

Размена информација у процесу номиновања и упаривања

Корисници система у процесу номиновања обавештавају своје ОТС о количинама гаса које намеравају да транспортују, путем обрасца NOMINIT, који подносе ОТС најкасније до 14.00 часова на гасни дан пре гасног дана на који се номинација односи (Д-1).

Иницирaјући ОТС обавештава суседног ОТС о објављеним количинама гаса, путем обрасца DELORD, најкасније до 14.45 часова на гасни дан пре гасног дана на који се номинација односи (Д-1).

Упарени ОТС обавештава суседног ОТС о потврђеним количинама гаса, путем обрасца DELRES, најкасније 45 минута након пријема DELORD од иницирајућег ОТС.

ОТС потврђују номиноване количине својим корисницима путем обрасца NOMRES, најкасније до 16.00 часова на гасни дан пре гасног дана на који се номинација односи (Д-1).

Табеларни приказ процеса упаривања и временски оквири:

На Тачки интерконекције (ТИ) Киреево / Зајечар

На Тачки интерконекције (ТИ) Србија

На Тачки интерконекције (ТИ) Кишкундорожма 1200

Расподела количина природног гаса

Расподела количина природног гаса које испоручују / преузимају релевантни Корисници система ће бити спроведена на основу усаглашених – упарених количина.  Јединица расподељених количина је kWh (25°C / 0°C). Гастранс ће доставити компанијама Bulgartransgaz, Транспортгас Србија и FGSZ дневни извештај о расподели, који садржи информације о дневним количинама и повезане податке о Горњој топлотној вредности (25°C / 0°C).

Расподељене дневне количине за Кориснике представљају последње упарене количине у kWh.

Укупна количина гаса испоручена током једног месеца ће бити одређена до петог радног дана наредног месеца, на основу дневних извештаја о количинама гаса који садрже ажуриране дневне количине и податке о Горњој топлотној вредности  (25°C / 0°C). Званична јединица је kWh (25°C / 0°C).

Р. О. Б.

Увођењем Рачуна оперативног балансирања (РОБ) и блиском сарадњом у погледу управљања протоком, суседни ОТС имају циљ да расподеле количине гаса, које су на одговарајући начин номиноване и потврђене, Корисницима система без прекида и умањења.

Сваки дисбаланс који је резултат разлике између измерених количина на одређени гасни дан и количина из упареног дневног плана испоруке за исти гасни дан ће изазвати оперативни дисбаланс који ће бити наплаћен или прокњижен као средство на РОБ, а како је утврђено Уговором о интерконекцији између два суседна оператора.

На почетку увођења РОБ, ОТС су у обавези да одржавају вредност кумулативног дисбаланса регистрованог на оперативном балансу који не премашује лимит који су увтрдили суседни ОТС.

  • На ТИ Киреево / Зајечар оператори су поставили лимит од +/- 15 GWh.
  • На ТИ Србија оператори су поставили лимит од +/- 5 GWh.
  • На ТИ Кишкундорожма 1200 оператори су поставили лимит од +/- 10.2 GWh.

У случају преласка лимита на РОБ, суседни ОТС су у обавези да то исправе најкасније 10 дана након што је планирани лимит пређен.   Правило које се односи на ТИ Србија и ТИ Киреево / Зајечар јесте да ако су суседни ОТС сагласни са оперативног становишта, могуће је предузети једну од две активности:

  1. Привремено повећати вредност кумулативног дисбаланса, што подразумева дефинисање нивоа повећања и очекивано трајање. Суседни ОТС ће вратити привремено повећану вредност кумулативног дисбаланса на претходно договорени ниво у договорено време, чиме привремено повећање престаје да важи.
  2. Привремена обустава примене РОБ. Ако кумулативни дисбаланс пређе договорене лимите, било која страна може обуставити примену РОБ, при чему ће се расподела корисничких количина вршити пропорционалном методом.  Све испоручене / преузете количине ће бити расподељене корисницима, сразмерно учешћу потврђених номинација сваког корисника у збиру свих потврђених номинација.

Квалитет гаса

Захтеви у погледу квалитета за гас који се транспортује Гасоводом утврђени су у складу са званичним прописима.  Транспортер преузима природни гас који је корисник ставио на располагање на уговореној улазној тачки, а који је у складу са прописаним квалитетом, а транспортер испоручује кориснику на уговореној излазној тачки гас који је у складу са прописаним квалитетом.  Ако гас који је корисник испоручио на уговореној улазној тачки не испуњава прописане захтеве у погледу квалитета природног гаса, транспортер може одбити да преузме гас који одступа од прописаног квалитета, као целину или неки његов део.  Транспортер ће настојати да преузме гас који одступа од прописаног квалитета ако преузимање таквог гаса не угрожава безбедност и/или интегритет транспортног система.  Право на накнаду штете која настане у случају испоруке гаса који не одговара прописаном квалитету и начин коришћења овог права уређени су Дугорочним уговором о приступу систему за транспорт природног гаса и Краткорочним уговором о приступу систему за транспорт природног гаса.  Спецификација квалитета природног гаса је дата у наставку.

Хемијски састав Моларни проценти
Метан (C1) Минимално 92
Етан (C2) Максимално 4
Пропан (C3) Максимално 2
Бутан (С4) Максимално 1,5
Пентан Максимално 0,5
Хексан Максимално 0,2
Азот (N2) Максимално 2
Угљен диоксид (CO2) Максимално 1
Кисеоник (O2) Максимално 0,02
Горња топлотна вредност (kWh/m3) 10.80 – 12.20
Вобе-индекс (kWh/m3) 13.59 – 15.37

Gastrans d.o.o Novi Sad