24.3.9. Дневно објављивање података о количинама гаса у гасоводу

С обзиром на то да ГАСТРАНС води Оперативни балансни рачун за све тачке интерконекције система (IP Кирејево / Зајечар, IP Србија, IP Кишкундорожма 2) и стално сарађује са оператерима суседних система како би се балансна позиција што више приближила нули, наведени захтев за објављивање количине гаса у гасоводу на почетку сваког Гасног дана и обрачун количине гаса на крају Гасног дана није применљив.

Гастранс д.о.о Нови Сад